0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.
Рамков договор за предоставяне на Услугата

Кобрандирана платежна кредитна карта Хелп Кредит/iCardНастоящият Рамков договор („Договор“) се сключва между Клиента и „Айкарт“ АД (наричано за краткост „Айкарт“ или „Издателят“), със седалище и адрес на управление: България, Варна 9009, Бизнес Парк Варна Б1, ЕИК 175325806, лицензирано и под надзора на Българската Народна Банка като дружество за електронни пари съгласно директива 2009/110/EC ("ДЕП") с лиценз №. 4703-5081/25.07.2011, пълноправен член на MasterCard, VISA, JCB чрез дружеството „Хелп Кредит“ АД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 203569425, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1700, район "Витоша", ул. „Пъстър Свят № 23А, партер 2, като „Хелп Кредит“ АД е вписано като Представител на „Айкарт“ АД в Регистъра на клонове и представители на дружествата за електронни пари по чл. 43 от ЗПУПС (наричано за краткост „ние“, „нас“ или „наш/ия/ата/ето/ите“). Извлечение от поддържания от Българската Народно Банка Публичен регистър на дружествата за електронни пари, както и на техните клонове и представители, може да намерите на следния интернет адрес: Link

1. Дефиниции.
Следните дефиниции се ползват в настоящия Договор:

“Договор” означава, настоящия Рамков договор, подписан между Издателя и Клиента, в онлайн среда или физически на хартия.

“Договор за кредит” означава договор между Заемодателя и Клиента, по силата на който Заемодателят отпуска определена сума за ползване от страна на Клиента под формата на лихвоносен заем. Абсолютна предпоставка за влизане в сила и по-нататъшно действие на настоящия Договор, е наличието на Договор за кредит между Клиента и Заемодателя.

„Заемодател“ или „Представител“ означава дружество, различно от Издателя, регистрирано като Представител на Издателя в публичния Регистър на БНБ по чл. 43 ЗПУПС, в настоящия случай - „Хелп Кредит “ АД, ЕИК 203569425, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1700, район "Витоша", ул. „Пъстър Свят № 23А, партер 2, в качеството му на финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции („ЗКИ“), регистриран в Регистъра на финансовите институции към Българска народна банка под № BGR00354, което отпуска кредит на Клиента по силата на отделен Договор за Кредит, сключен между Хелп Кредит АД и Клиента.

“Клиент” или „Ползвател“ означава физическо или юридическо лице, което се регистрира за Услугата и купува Карта или фактически я ползва;

“Имейл на Клиента” означава електронната поща, предоставена от клиента по време на сключване на Договора.

“Картова организация” означава VISA Europe (VISA) или всяка друга картова асоциация или организация, включително компания-майка, дъщерно дружество, свързано лице или правоприемник на последната.

“Кобрандирана платежна кредитна карта Хелп Кредит/iCard“, или „Кобрандирана карта ” или „Карта” означава платежен инструмент с логото на Издателя и на Картовата организация, с дата на валидност, предоставена от Издателя и даваща възможност на Клиента да подава платежни нареждания за платежни транзакции. Картата винаги е персонализирана с персонални защитни характеристики, като PAN, дата на валидност, CVV, CVC или други подобни кодове. Картата е платежен инструмент, даващ достъп до отпуснатия Кредит от Заемодателя.

“Кредит” е сумата, определена от Заемодателя, която е опусната като заем на Клиента, по силата на сключения Договор за кредит между Заемодателя и Клиента и която може да се ползва чрез Картата.

“Стоки и Услуги” , означа всяка цифрова или реална стока, услуга, продукт, цифрово съдържание, съвет, мнение, оферта, предложение, изявление, данни или друга информация, изобразена, разпространена, закупена или платена чрез Картата.

“Персонализирани средства за сигурност” означава всички персонализирани защитни характеристики за сигурност на Карта като данни за Клиента, PAN, дата на валидност, ПИН, CVV код, CVC код или други подобни кодове, защитни кодове и всяка друга уникална и/или идентифицираща информация, която Издателят предоставя на Клиента за ползване на Картата.

“Клиентската страница” е онлайн акаунт на платформата www.helpcredit.eu, представляваща информационна система, осигурена от Издателя или Заемодателя, достъпна от Клиента през Интернет, която дава възможност на Клиента да извършва неплатежни операции като преглед на история на транзакциите или конфигурацията на настройки за сигурност.

“Кредитен лимит на Карта” е определената от Издателя максимална сума, до размера на която могат да бъдат извършвани платежни операции с определена Карта, която ще съответства на предоставения на Клиента от Заемодателя Кредит.

“Разполагаеми средства по Картата” или „Баланс“ ” представлява Кредитният лимит на Картата, намален с размера на всички извършени с нея платежни операции и начислени такси.

“Платежна операция” е транзакция за плащане на ПОС-терминал, плащане в Интернет за Стоки и Услуги, теглене на пари от АТМ-терминал, или друг вид позволена платежна транзакция, съгласно описаното в уебсайта за Услугата.

“Неплатежна операция” означава операция по преглед на разполагаемите средства по картата, история на транзакциите, извлечения, предоставяне на обезпечение на задължения (ако е приложимо) и други неплатежни операции, които са включени в Услугата

“Услуга” означава Услугата, предмет на този Договор, наречена “Кобрандирана платежна кредитна карта Хелп Кредит/iCard ”, представляваща издаване на платежен инструмент - Карта за усвояване на парични средства, отпуснати като кредит от Заемодателя, и изпълнение на платежни операции с кредита чрез Картата.

“Работен Ден” е ден, различен от събота, неделя или празник за банките в България.

“Уникален идентификатор” е комбинация от цифри, букви или символи, съобщени на Клиента, които трябва да бъдат представени от Клиента при изпълнение на платежна трансакция, за да бъде идентифициран ползвателят на платежната услуга коректно.

“3D Secure” означава специфична персонализирана защитна функция, която се прилага за всяка онлайн картова трансакция, направена на виртуален ПОС, при поддържащ 3D услугата търговец.

2. Предмет на Договора

2.1. Настоящият Договор урежда условията за използването на Картата от Клиента, чрез която Клиентът усвоява предоставените му от Заемодателя парични средства под формата на Кредит, уреден в отделен договор между Клиента и Заемодателя.

2.2. Издадената платежна карта на Клиента не е свързана с отделна платежна сметка или сметка за електронни пари, открита на името на Клиента при Издателя. Клиентът не може да използва и/или усвоява отпуснатия Кредит по други начини, освен за плащане на ПОС-терминал, плащане в Интернет за Стоки и Услуги, теглене на пари от АТМ-терминал, или друг вид позволена платежна транзакция, съгласно описаното в уебсайта за Услугата.

2.3. Клиентът разбира и се съгласява, че с всяка трансакция с Картата, наредена от Клиента, или всяко действие или бездействие, водещо до начисляване на такса съгласно Тарифата или Договора за кредит, води автоматично и до усвояване на предоставения от Заемодателя Кредит.

3. Сключване на договора

3.1. Клиентът разбира и се съгласява, че условие за окончателното сключване на Договора е Клиентът да бъде одобрен и да сключи Договор за кредит със Заемодателя, както и да премине успешно през комплексна проверка съгласно правилата на Издателя, изготвени в съответствие с приложимото законодателство. Едва след успешно завършила комплексна проверка, както и одобрение и влизане в сила на Договора за кредит, настоящият Договор между нас и Клиентът ще се счита за валидно сключен.

3.2. Клиентът се задължава да предостави актуална, пълна и точна информация и да я поддържа винаги актуална и точна по време на ползване на Услугата.

3.3. Клиентът може да приеме настоящия Рамков договор:

i) Съгласявайки се с условията на Договора онлайн, където тази опция е предоставена на Клиента на уебсайта на Заемодателя; или

ii) Реално използвайки Услугата. В този случай, Клиентът се съгласява, че ползването на услугата от страна на Клиента ще се третира като приемане на Договора от първия момент на ползване на Услугата.

3.4. С натискането на бутона „Съгласявам се“ или „Приемам“, когато тази възможност е предоставена на Клиента в уебсайта на Издателя, Клиентът изразява своето съгласие и полага подписа си под условията на настоящия Договор и с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и Договора е надлежно подписан от Клиента.

3.5. Kлиентът разбира и се съгласява, че не може да използва Услугата и не може да се съгласява с Договора, а Услугата може временно да преустановява или прекратена окончателно или Договорът да бъде незабавно без предварително известие за Клиента прекратен, ако:

i) Клиентът не е на възрастта, изисквана от закона, за да встъпи в договорни отношения или да оперира с платежния инструмент за ползване на Услугата;

ii) Клиентът е лице, на което е забранено да му се предоставя Услугата съгласно приложимото законодателство или правилата на Картовите или други организации, или правилата и вътрешните правила на Издателя

iii) Клиентът не е преминал успешно комплексна проверка; или

iv) Договорът за кредит между Клиентът и Заемодателят бъде прекратен поради каквато и да е причина;

v) Бъдат установени други причини като риск или неизпълнение на задължения, произтичащи от закона или правоотношения.

4. Предоставяне и език на Договора

4.1. Линк към Договора ще бъде предоставен на Клиента по време на процеса по приемането му. Посредством линк Клиентът ще има възможност да изтегли Договора във формат за разпечатване. Копие от Договора, който може да бъде променян периодично, е на разположение на Клиента на уебсайта helpcredit.eu и в Клиентския профил на уебсайта, освен в случаите, в които не се изисква подписването на договор.

4.2. Договорът ще бъде предоставен на Клиента на български език. В случай, че Договорът е предоставен на Клиента на друг език, то това е само за удобство на Клиента и българската версия на Договора ще има приоритет в случай на разминавания.

4.3. След приемането на Договора Клиентът има право да поиска да му бъде предоставено копие от него, като линк към Договора за разпечатване ще бъде изпратен на имейла на Клиента, освен в случаите, в които не се изисква подписването на договор.

5. Заявки за карти. Лимити на Картата

5.1. Клиентът ще има възможност да изпълни плащане до размера на средствата, които са били предоставени на Клиента под формата на Кредит, освен ако не е предвиден по-нисък лимит, определен от самия Клиент или от Издателя поради регулаторни причини. При всички положения лимитите за плащане с Картата, са посочени в съответната информационна секция на клиентския профил на уебсайта helpcredit.eu.

5.2. Картата се предава заедно с отделен запечатан плик, съдържащ ПИН кода на Картата, лично единствено на Клиента чрез Заемодателя. При получаването на Картата Клиентът трябва да представи своята лична карта, за да удостовери самоличността си пред Заемодателя. В случаите на преиздаване на Карта, нейното предаване и номер се удостоверяват в Анекс, представляващ Приемо-предавателен протокол.

5.3. Клиентът трябва да запомни или запази Персонализирани средства за сигурност на Картата, включително и статичната парола за 3D Secure (в случай че е приложимо), да съхранява и предпазва Картата, Персонализирани средства за сигурност и статичната парола за 3D Secure (в случай че е приложимо) от унищожение, загубване, кражба, фалшификация, копиране, неразрешено ползване и други рискове (незаконно ползване) с грижите, които Клиентът полага, за да пази своето имущество. В случай, че Клиентът забрави Персонализирани средства за сигурност, Клиентът трябва да се свърже незабавно с Издателя чрез Заемодателя, като изпрати мейл до cards@helpcredit.eu. Клиентът, в допълнение, ще получава еднократен код за потвърждение при всяка онлайн трансакция, в изпълнение на изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389.

5.4. Клиентът има задължение да ни уведоми незабавно в случай на изгубване, кражба, незаконно присвояване или непозволено ползване на Персонализирани средства за сигурност и/или Картата и да предприеме всички превантивни и охранителни мерки, за да намали рисковете и вредите.

5.5. Клиентът трябва да предостави актуална, пълна и точна информация относно личните си данни и да я поддържа винаги актуална и точна по време на ползване на Услугата. При случай на каквато и да е промяна в информацията предоставена от Клиента, той се съгласява незабавно да извести Издателя чрез Заемодателя.

5.6. Ползването на Картата ще е възможно след нейната активация, както е описано в инструкциите за активиране, представени чрез Заемодателя.

5.7. Всяка Карта има срок на валидност до края на месеца, който е отбелязан върху нея. Клиентът разбира, че след изтичане на срока й на валидност или след обявяването й за невалидна от Издателя по причина, свързана с изгубване, кражба, унищожаване или съмнение за измама с платежния инструмент, чрез Картата няма да могат да се извършват платежни трансакции.

5.8. При невъзможност за използване на Карта в резултат на нейното блокиране в случаите, описани в настоящите Условия, както например при изтичане на валидността й, загуба или кражба, Клиента може да поиска преиздаване на Картата след подаване на молба. За преиздаването се дължи такса съгласно Тарифата посочена на www.helpcredit.eu.

6. Предоставяне на услугата

6.1. Клиентът разбира и се съгласява, че обхватът, формата и същността на Услугата, която се предоставя съгласно настоящия Договор могат да се разширяват периодично и едностранно, когато това не води до налагане на нови такси или други утежняващи условия за Клиента. Независимо от това, в случаите, в които промяната на Услугата представлява изменение на предварителната информация по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, както и ако промените водят до стесняване на обхвата на Услугата, на Клиента ще бъде дадено предварително предизвестие преди предлаганите промени да влязат в сила, както е описано в настоящия Договор.

6.2. Клиентът разбира и приема, че предоставянето на Услугата на Клиента може да бъде преустановено, както е предвидено в Договора. Клиентът може да спре използването на Услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информира за това.

6.3. Клиентът е уведомен, че ако Издателят блокира Картата, това може да попречи на неговия достъп до разполагаемите средства по Кредита.

6.4. Издателят не носи отговорност за отказани Платежни операции поради недостатъчен лимит по . Наред с това, с цел избягване на рискове, Издателят може да блокира ползването на Картата до наличието на достатъчно баланс за извършване на нови транзакции. В случай, че се допусне извършването на транзакция, която води до надвишаване на предоставения кредитен лимит или до негативен Баланс по картовата сметка, то Издателят има правото да удържи сумата по въпросната транзакцията при ново наличие на средства по картовата сметка на Клиента.

6.5. Клиентът разбира и приема, че в изпълнение на регулаторни задължения по Закона за мерките против изпиране на пари и Правилника за приложението му и Закона за мерките против финансирането на тероризма, както и всички Директиви, уреждащи тази материя и приложими национални закони в страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние може да установим общи практики и ограничения относно ползването на Услугата, без предварително да известяваме за това Клиента, включително, но не само, индивидуални или общи лимити върху стойността или оборота с Картите или Платежните операции, или други ограничения относно стойността, вида и броя на Платежни операции за даден период или периоди от време. Клиентът ще бъде уведомен за промени в общите практики и ограничения в разумен срок освен ако съществува регулаторна пречка, наложена от горепосочените закони за мерките против изпиране на пари и против финансиране на тероризма за такова уведомяване.

6.6. Айкарт може да откаже да изпълни Платежна операция или друго използване на Услугата, ако има разумни основания да подозира измама, нарушение на приложимия Договор от Клиента или Заемодателя, или нарушаване на закона или правилата на Картовите организации или други Организации. Изпълнението на трансакциите може също да бъде забавено поради изпълнение от наша страна на задълженията, които имаме съгласно приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако подозираме, че трансакцията включва измама, незаконни или неприемливи дейности. В случай, че откажем да изпълним Платежна операция или Платежно нареждане, Клиентът ще бъде уведомен, освен ако би било незаконно, или ако това ще компрометира разумните мерки за сигурност.

6.7. Ние може да откажем да предоставим услугата или да прекратим настоящия Договор с незабавен ефект, ако Клиентът е или бъде добавен във вътрешни черни списъци на „Айкарт“ АД поради злоупотреба, измама или друг вид сходно деяние.

6.8. Клиентът потвърждава и приема, че ако ние прекъснем достъпа до платежния инструмент, като преустановим използването на Персонализирани средства за сигурност на Клиента или блокираме Картата, това може да попречи на достъпа на Клиента до Услугата или до всякакво друго съдържание, свързано с платежни инструменти на Клиента.

6.9. Ние не носим отговорност за отказани платежни операции или липса на Услуга поради недостатъчен кредитен лимит на Картата, поради технически причини извън нашите системи , или поради всяка друга причина, която е извън нашия разумен контрол.

6.10. Издателят има право да блокира Карта и при следните условия: i) Неизпълнение на настоящия Договор от Клиента; ii) Изгубване, кражба или унищожаване на Картата; iii) Съмнение за злоупотреби и измама с Картата от страна на трети лица; iv) Получаване на уведомление от Заемодателя, че Клиентът не погасява редовно дължимите вноски по предоставения му заем; v) Забравен ПИН код от Клиента и/или три последователни неуспешни опита да се въведе валиден ПИН; vi) Изтичане валидността на Картата.

7. Използване на Услугата от Клиента

7.1. Клиентът се съгласява да използва Услугата само по начина, позволен от: i) Настоящия Договор; ii) Всеки приложим закон, регулация или общоприети практики или насоки на релевантната правна система;

7.2. Клиентът се съгласява, че с Карта могат да бъдат извършвани следните видове трансакции: i) Плащания на ПОС терминал; ii) Плащания в интернет за Стоки и Услуги; iii) Теглене на пари в брой от АТМ; iv) Други видове позволени платежна транзакция, съгласно описаното в уебсайта за Услугата Друг вид

7.3. Платежното нареждане, извършено с Карта, ще бъде получено от нас в електронна форма. Съгласието на Клиента за извършване на платежна операция с Карта, както и платежното нареждане стават неотменими, когато Клиентът: i) предостави данните на Картата (16-цифреният номер, срокът, на който изтича Картата, CVC2 кода) и 3D Secure кода в интернет и/или ii) Клиентът предостави или използва Картата по начин, който води до чипът на Картата бъде прочетен от ATM или POS устройство, включително които поддържат безконтактни плащания, и трансакцията бъде потвърдена чрез задълбочено удостоверяване (с изключение на безконтактни плащания за дребни суми, за които е възможно изключение само в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2018/389). iii) Магнитната лента на Картата бъде прочетена от POS устройство и трансакцията бъде потвърдена чрез задълбочено удостоверяване.

7.4. При даване на съгласие за извършване на платежна операция по някой от описаните горе начини, Клиентът извършва следните действия: i) Дава неотменимо нареждане до Издателя и съгласие да извърши Платежната операция. ii) Безусловно се съгласява и нарежда на Издателя да задължи платежната сметка, обслужваща Картата със сумата на транзакцията, ведно с всички дължими такси и комисионни съгласно Тарифата, неразделна част от настоящите Договор.

7.5. При извършване на транзакции на територията на Република България или извън нея, Клиентът се съобразява с Кредитния лимит на Картата, с Баланса и с правилата на кредитните/финансовите институции на мястото на извършване на транзакциите.

7.6. Изпълнението на платежната операция става по процедурите и в сроковете на съответната Картова организация. Срокът, в който Издателят отразява транзакциите, е най-късно до края на следващия работен ден след деня на получаване на платежното нареждане. Вальорът на всяка конкретна платежна операция е датата на авторизация на операцията и отразяването й в автоматизираната система на Издателя.

7.7. Транзакциите, извършени във валута, различна от валутата на Картата, се превалутират по курса на VISA за деня, в който е осчетоводена транзакцията..

7.8. Без това да засяга горепосоченото, Клиентът приема и потвърждава, че декларирането и плащането на всички приложими данъци, възникнали във връзка с ползването на Услугата и които според закона се понасят от Клиента, е изключително задължение и отговорност на Клиента.

7.9. Клиентът се съгласява, че няма да участва в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи).

7.10. Клиентът се съгласява, че няма да възпроизвежда, дублира, копира, продава, търгува или препродава Услугата за каквато и да е цел.

7.11. Клиентът приема, че носи цялата отговорност за всяко нарушение на задълженията си съгласно Договора и за последиците (включително всички загуби или вреди, които Издателят може да понесе) от всяко такова нарушение.

7.12. Ние можем по своя разумна преценка (например причини, свързани с измама или изисквания за риск или регулаторни изисквания) да наложим ограничения на сумата пари, с която Клиентът може да се разпорежда за определен период от време или за целия период на ползване на Услугата.

7.13. Ние не сме отговорни за изпълнението на задълженията от страна на Заемодателя по Договора за Кредит или за закупените стоки и/или услуги от Клиента посредством Картата.

7.14. Неплатежни операции: i) Издателят предоставя на Клиента неплатежни операции като проверка на разполагаемите средства по Картата, конфигурацията на настройки за сигурност, сигнализиране за транзакции, история на транзакциите и други, които са достъпни в Клиентската страница за Услугата. ii) Клиентът може да наблюдава своите платежни операции в историята на транзакциите към персоналната страница на съответната Карта, редовно обновявана, без да бъде таксуван за това и се съгласява да не получава извлечения на хартиен носител. Въз основа на молба от Клиента, Издателят чрез Заемодателя може по своя преценка да предостави на Клиента допълнителни извлечения в хартиен формат или по друг начин за транзакциите, като в този случай Издателят има право да начисли такса на Клиента.

7.15. Текуща информация за трансакциите: i) Клиентът може да се информира за извършените с неговата Карта транзакции на неговата Клиентска страница в меню „Вход за клиенти" на интернет адрес www.helpcredit.eu или като се обади на телефон 0700 20 444 ii) Данните от всяка сделка при използване на Карта се записват в информационната система на Издателя. Тези записи се считат за валидно доказателство за сделката, отразена в тях. iii) За извършените с Картата транзакции Заемодателят уведомява Клиента чрез публикуване на информацията на неговата Клиентска страница на интернет адрес www.helpcredit.eu, до която има достъп посредством меню „Вход за клиенти" и която Клиентът има задължение да посещава, и/или чрез изпращане на електронно съобщение CMC на мобилния номер, посочен като номер на Клиента в Договора за Кредит. От този момент Клиентът се счита за надлежно уведомен за извършените платежни операции, като започват да текат сроковете за оспорване на транзакции. Клиентът се счита за надлежно уведомен за извършените платежни операции и в случай на неизпълнение на задължението си по процедурата за уведомяване на Заемодателя при смяна на посочения в Рамковия договор телефонен номер за контакт съгласно настоящия Рамков договор.

7.16. Клиентът се задължава да поддържа винаги активен мобилния номер, посочен в заявлението за регистрация за Услугата. В случай на промяна, преустановяване на ползването или каквото и да било спиране на този номер, Клиентът се задължава незабавно писмено да уведоми Заемодателя, като при неизпълнение на това задължение. Клиентът понася всички вреди от извършените след неизпълнение на задължението транзакции, независимо от размера им.

7.17. При отказ на Издателя да изпълни транзакция с Картата, Заемодателят уведомява Клиента с информация за извършения опит за транзакция и това, че същата е отказана чрез изпращане на електронно съобщение CMC на мобилния номер, посочен като номер на Клиента в Договора за Кредит и/или в заявлението за регистрация за Услугата .

8. Персонализирани средства за сигурност до Услугата и Мерки за сигурност и Изисквания. 3D Сигурност.

8.1. Клиентът се съгласява да използва всички Персонализирани средства за сигурност, асоциирани с Картата на Клиента, само в съответствие с условията на този Договор.

8.2. На Клиента са предоставени всички необходими инструменти за запазване сигурността на Персонализирани средства за сигурност на Картата и Клиентът е в състояние да контролира сигурността и да избягва непозволен достъп до своята Карта. Клиентът има възможност и е задължен да се свърже незабавно и във всеки един момент с нас и да ни информира за кражба, изгубване или незаконно присвояване или непозволен достъп или ползване на Персонализирани средства за сигурност. По тази причина Клиентът носи пълна отговорност за пазенето на Персонализирани средства за сигурност за достъп в тайна и за предприемането на разумни мерки за запазването им и избягване на загуба, кражба или непозволен достъп до Картата.

8.3. Клиентът се съгласява да ни уведоми незабавно на посочените адреси и/или телефонни номера, посочени в Раздел 16, в случай на изгубване, кражба, присвояване или непозволено ползване на Персонализирани средства за сигурност за достъп и/или Картата и да предприеме всички превантивни и охранителни мерки, за да намали рисковете от непозволени трансакции и вреди. Клиентът също се съгласява да ни уведоми незабавно по същия начин за всяко едно нарушение относно сигурността на Услугата, което му е известно.

8.4. Ние може да преустановим използването на Персонализирани средства за сигурност за достъп, включително да блокираме Картата, ако подозираме, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е имало неупълномощено използване или измама.

8.5. Клиентът може да поиска отблокиране на Картата като се свърже с Заемодателя през имейл адрес: cards@helpcredit.eu Ние ще уведомим Клиента предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на използването на Персонализирани средства за сигурност за достъп на Картата, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще компрометира разумни мерки за сигурност или по някакъв начин е незаконно. Ние ще активираме отново Персонализирани средства за сигурност за достъп или Картата, или ще предоставим на Клиента нови активни Персонализирани средства за сигурност или нова Карта възможно най-бързо, след като причините за спирането бъдат премахнати и при условие, че Клиентът изпълни своите задължения към нас.

8.6. Картата на Клиента се регистрира автоматично за 3D Secure услугата при осъществяването на онлайн трансакции с Картата.

8.7. Клиентът е отговорен за това да пази своята статична парола за 3DS сигурна и поверителна. Клиентът е отговорен за всички такси, наложени от трети лица, във връзка с използването на 3D Secure.

8.8. Ако Клиентът смята, че може да има каквато и да е неоторизирана интернет трансакция с Картата, трябва да извести незабавно нас съгласно условията на настоящия Договор.

8.9. Клиентът се съгласява и потвърждава, че ние имаме правото да отхвърлим или преустановим ползване на 3D Secure, в случай че действа в съответствие с правата си по настоящото споразумение.

8.10. Достъпност на 3D Secure. Ние се стараем да предоставяме пълно обслужване по всяко време, но не го гарантираме. Издателят няма да носи отговорност пред Клиента при липса на 3D Secure или друга неизправност, които се дължат на: i) извънредни или непредвидими събития, които са извън нашия контрол, чиито последствия биха били непредотвратими, въпреки всички наши усилия; или ii) задължението ни да спазваме всички други разпореждания на приложимите закони.

9. Поверителност и Лични данни на Клиента

9.1. Клиентът потвърждава, че е прочел и се е запознал с Политиката за поверителност за кобрандирана платежна карта Help Credit/iCard на „Айкарт“ АД, което представлява задължителна стъпка преди кандидатстване за сключване на настоящия Договор. Последна актуална версия на Политиката за поверителност е налична на уебсайта за Услугата.

9.2. Клиентът разбира, че ние може да използваме Личните му данни в съответствие с Политиката за поверителност. В случай, че Клиентът следва да предостави на Издателя каквито и да е лични данни на което и да е трето лице, като например представители/пълномощници, служители, действителни собственици и други сходни лица, Клиентът е длъжен да информира тези лица относно Политиката за поверителност и да получи тяхното потвърждение, че са се запознали с последната.

10. Позволени трансакции и Политика на допустимост

10.1. Клиентът може да използва Услугата добросъвестно и в съответствие с функционалността на Услугата, както тя е уредена съобразно настоящите Общи Условия, в съответствие с употребата на Картата, както е определена от Картовата организация и в съответствие с този Договор.

10.2. Забранено е да се ползва Услугата в нарушение на Договора или за каквито и да е други незаконни цели включително, но не само, измама, пране на пари, укриване на данъци или други незаконни дейности. По конкретно, Клиентът при каквито и да е обстоятелства няма да ползва Услугата за дейности или трансакции, които, без да се ограничават с това, включват или могат да включат някое от следните неща: i) Нарушаване на Договора (включително, но не само, предоставяне на неверни данни за самоличността като фалшиво име, имейл адрес); или ii) Нарушаване, на който и да е приложим закон, договор, законодателен акт или правило (например тези, уреждащи платежните услуги, включително мерките против изпирането на пари, защита на потребителя, нелоялната конкуренция, анти-дискриминацията, хазарта, заблуждаващо рекламиране, незаконна търговия или размяна на Стоки и Услуги съгласно всички приложими закони); или iii) Злоупотреба от страна на Клиента с процедурата по отмяна; или iv) Ползване на услугата по начин, който довежда или може да доведе до оплаквания, спорове, искове, отмяна, чарджбек, такси, глоби, нарушения или друга отговорност на Издателя, Клона или Заемодателя на Издателя; или v) Нарушение на нашите авторски права, патенти, търговската марка, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или на личността или на тези трето лице; или vi) Ползване на Услугата във връзка, с която и да е друга незаконна по същността си трансакция;

10.3. Неизпълнението на някое от условията в чл. 10.2 от Договора, може да доведе до незабавно спиране на ползването на Услугата от Клиента, блокиране на Картата, правото ни да задържаме средства за удовлетворяване на вреди, понесени от нас поради нарушаване на договора от Клиента, иск срещу Клиента, започнати процедури пред компетентните регулативни органи или Картови организации и до прекратяване на Договора без предварително известие до Клиента.

11. Отговорност на клиента

11.1. Клиентът, който действа в качеството на Потребител, носи отговорност за всички загуби, претърпени във връзка с непозволени трансакции, които са свързани с използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, извършени преди Клиентът да ни е уведомил и при условие че Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни характеристики на издадения му платежен инструмент. Размерът на отговорността на Клиента по настоящата точка е в максимален размер от 50 Евро. В случаите, когато Клиентът не е успял да установи загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежния инструмент преди трансакцията да е била извършена или в случай, че загубата е била причинена от действия или бездействия на служител, представител на Издателя, няма да се прилага посочения в предходното изречение максимален размер на отговорността на Клиента. Клиентът, който не е действал в качеството на Потребител, ще носи отговорност без ограничение за всички загуби, претърпени във връзка с непозволени или грешни трансакции в резултат на изгубен или откраднат платежен инструмент. В случай, че е приложимо, лимитът по Картата ще бъде възстановен в такова състояние, в каквото би било, ако неразрешената трансакция не беше извършена, без това да засяга правата ни за обезщетяване, каквито бихме могли да имаме.

11.2. Независимо от горното, Клиентът, който ползва Картата, ще носи пълна отговорност за всички понесени загуби, породени във връзка с непозволени трансакции и/или всички вреди, независимо от сумата на загубите и вредите, ако той е действал измамно, или не е изпълнил някое от задълженията си, произтичащи от Договора или закона поради умисъл или груба небрежност, включително задължението на Клиента да съхранява на сигурно място Идентификационните си данни за достъп.

11.3. Клиентът има право на обезщетение (изключвайки таксите и лихвите в случаи, когато Клиентите не са Потребители) за понесените от него загуби във връзка с непозволени или неправилни трансакции, извършени с Картата, след като Клиентът е уведомил нас за непозволените или неправилните трансакции при условие, че уведомлението е направено незабавно в деня, в който Картата на Клиента е била използва за непозволените или неправилните трансакции, но не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебитиране. Когато Клиентът има право на обезщетение, ние ще възстановим сумата на неоторизираните трансакции след приспадане на сумата за начислените такси според Тарифата, като кредитираме Картата на Клиента.

11.4. В случай на неразрешена трансакция ние ще възстановим сумата на неразрешената платежна трансакция незабавно, не по-късно от края на следващия работен ден, след като бъдем уведомени за неразрешената трансакция от Клиента. В случай, че имаме основателно съмнение, че дадена неразрешена трансакция е свързана с измама и тези съмнения са комуникирани от Клиента в писмена форма към съответния национален орган за разследване, срокът по предходното изречение за възстановяване на сумата на неразрешената трансакция няма да се прилага и ние ще проведем собствено вътрешно разследване в разумен срок. В случай, че е приложимо, ние ще възстановим лимита по Картата в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. Клиентът е длъжен да ни информира посредством имейл на адрес: cards@helpcredit.eu в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желае възстановяване на средства.

11.5. Клиентът се съгласява да обезщети и да не причинява вреди на нас, произтичащи от всякакви загуби по Картата, в резултат на всякакви искове, претенции, искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи (най-общо, „Иск”, „Искове”), които ние можем по всяко време през периода на действие на Договора или в рамките на 5 (пет) години след прекратяването му да понесем, да претърпим, или по които може да бъдем страна, в резултат на всеки Иск: (а) свързан с нарушаване от страна на Клиента или трети лица, ползващи Картата, на която и да е разпоредба, на гаранция или декларация съгласно този Договор или съгласно правилата на Картовите или други организации; или (б) породен от волевите действия или бездействия, груба небрежност, или други неправомерни действия, или от измама, извършен чарджбек, офлайн трансакция, периодично плащане, обмяна на валута, предварителна авторизация, ръчни операции, заместващи авторизации, системни повреди, или друг вид незаконно ползване на Картата от страна на Клиента или трети лица, ползващи Картата; или (в) породена от неизпълнение на Клиента или трети лица, ползващи Картата, да спазят разпоредбите, на който и да е закон или правило, включително, но не само, законите за мерките против изпирането на пари, законите за опазване на данни, правилата за ползване на данни на Клиента и други норми и разпоредби. Клиентът приема, че ние имаме право да се удовлетвори незабавно щом станат изискуеми всякакви задължения на Клиента, като дебитираме или изтеглим директно парични средства от Картата на Клиента, или приспаднем от неизплатени свои парични задължения към Клиента. Ние ще уведомим Клиента за основанието, сумата и вальора на този вид операции.

12.Прекратяване на Договора

12.1. В случай че Клиентът иска да прекрати Договора с нас, Клиентът може да го направи незабавно по всяко време без да бъде таксуван, като уведоми нас съгласно клаузите за комуникацията по-долу.

12.2. Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Клиента, без да го уведомяваме предварително, ако: i) Клиентът е нарушил, която и да е разпоредба от Договора или закона, или правилата на Картовите и други организации (или е действал по начин, който ясно показва, че Клиентът не възнамерява или не е в състояние да спазва разпоредбите на този Договор); или ii) Ние сме принудени да прекратим Договора вследствие на закон или правило на Картова организация или друга такава Организация (например, когато предоставянето на Услугата стане незаконно). iii) В случай, че бъде установено, че Клиентът e включен във вътрешен черен списък на „Айкарт“ АД, поради злоупотреба, измама или друг вид сходно деяние. iv) В случай, че Клиентът не е предоставил изискана от нас информация в предвидения за това срок или ние имаме сериозни съмнения, че Клиентът е предоставил невярна или непълна информация. v) В случай че правоотношенията между Клиента и Заемодателя по Договора за Сметка бъдат прекратени поради каквато и да е причина. В такъв случай Айкарт има право незабавно да блокира и деактивира издадената Карта.

12.3. Ние можем да прекратим Договора с двумесечно предизвестие, както сме овластени за това от закона, освен ако по-кратък период не е уговорен в този Договор.

12.4. С прекратяването на Договора по някой от начините, описани в този раздел, Клиентът разбира и се съгласява, че Услугата и ползването на издадената/ите Карта/ти се прекратява, като той няма да има възможност да извършва трансакции с Картата/ите, дори и на тях да е посочен по-дълъг срок на валидност.

12.5. Когато Договорът бъде прекратен, всички законови права, задължения и отговорност, които Клиентът и ние сме имали и придобили по времето, когато този Договор е бил в сила, или които са уговорени да продължат за неопределено време, няма да бъдат засегнати от това прекратяване.

13. Ограничаване на Гаранциите

13.1. Издателят, неговите клонове или представители не дават изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално Издателят, неговите клонове или представители не декларират и не гарантират на Клиента, че i) използването на Услугата от Клиента ще отговаря на неговите изисквания; ii) използването на Услугата от страна на Клиента ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и iii) всяка информация, получена от Клиента в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

13.2. Услугата гарантира определени условия за задоволително качество, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание само до степента, в която те са изрично посочени в Договора.

13.3. Нищо в Договора не засяга онези права, произтичащи от императивни законови норми, които са предоставени на Клиента в качеството му на Потребител и които Клиентът не може да измени или отмени с договор.

14. Ограничение на Отговорността

14.1. Нищо в Договора не изключва или ограничава отговорността ни за загуби, от която не можем да бъдем освободени или която не може да бъде ограничена по силата на този Договор или приложимото законодателство.

14.2. При спазване на условията на точка 14.1 по-горе Издателят, неговите клонове или представители, или лицензодатели не носят отговорност пред Клиента за: i) каквито и да било косвени или последващи загуби, които могат да бъдат понесени от Клиента. Това ще включва пропуснати печалби (причинени пряко или косвено), увреждане на репутация или професионално реноме или загуба на данни, понесена от Клиента; ii) каквито и да било загуби или вреди, които могат да бъдат понесени от Клиента в резултат на: - доверие от страна на Клиента в пълнотата, точността или съществуването на която и да е реклама или в резултат на взаимоотношения или трансакция между Клиента и някой рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Услугата; - промяна, която Издателят може да направи в Услугата, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето й (или на отделни функции от нея); - неизправност на Услугата; - изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, поддържани или предавани от Клиента при използването на Услугата или чрез нея; - невъзможност на Клиента да предостави на Издателя точна информация за своята Карта; - използване на Услугата от Клиента или трети лица с цел измама; iii) Всяка компенсация за такси или лихви, наложени или начислени на Клиенти, които не са Потребители, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна операция.

14.3. Клиентът декларира, че разбира и се съгласява, че Издателят не носи отговорност спрямо него в отношенията на Клиентът със Заемодателя по договора за Кредит.

15. Промени по Договора

15.1. Клиентът се съгласява, че ние можем да изменяме периодично Договора, за което ние ще известим Клиента с двумесечно известие преди влизането в сила на тези изменения чрез съобщение до имейла на Клиента или на уебсайта за Услугата.

15.2. Клиентът разбира и приема, че Клиентът ще се смята за приел измененията, освен ако не ни е уведомил за противното чрез известие преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване по всяко време преди влизането в сила на измененията.

15.3. Нищо в предходните точки не ограничава: i) Правото ни без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавя периодично нови функционалности, които могат да се приемат от Клиента чрез използването на тези нови функционалности. Такива преработки могат да станат по начин, избран по свободна наша преценка като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на уебсайта за Услугата; и ii) Правото на страните да изменят условията на настоящия раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

16. Комуникация и известия:

16.1. Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на български или английски език, или друг език поддържан от нас, в ясна и разбираема форма.

16.2. Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения на предоставения от Вас имейл адрес или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на Услугата, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за нас и авторизация на плащания.

16.3. Определени съобщения се отправят по следния начин: i) Договорът се предоставя на страницата на Заемодателя и ще бъде достъпен посредством персоналния профил на Клиента на https://helpcredit.eu; ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят на регистрирания за услугата имейл адрес и/или чрез уебсайта https://helpcredit.eu; iii) Освен в случите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му се предоставя чрез имейл, изпратено на имейл адреса на Клиента; iv) Информация за преустановяването на услугата или за отказ от изпълнение на трансакции посредством Картата ще бъде предоставена чрез имейл адрес.

16.4. Всяко известие до Издателя по силата на Договора трябва да бъде изпратено с препоръчана поща до адреса на управление на Издателя: Айкарт АД, Бизнес Парк Варна №Б1, гр. Варна, п.к. 9009, България, освен в следните случаи: i) Известие за загуба, кражба, незаконно присвояване или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно на телефон 070020444; ii) Заявка за карта и/или прекратяване на Договора трябва да се изпрати до следния мейл адрес: cards@helpcredit.eu; iii) Известие, че Клиентът не се съгласява с изменение на Договора и желае да прекрати Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати чрез мейл на следния адрес: cards@helpcredit.eu iv) Клиентски оплаквания от неразрешени трансакции следва да ни бъдат изпратени с ясни обяснения за причините, поради които Клиентът смята, че трансакцията е била неразрешена чрез email: cards@helpcredit.eu

17. Общи условия

17.1. Заглавията на точките в този Договор са само за улеснение и не засягат интерпретацията или структурата му.

17.2. Освен ако изрично не е посочено друго в Договора, всички суми в този Договор се означават в лева (BGN).

17.3. Договорът, включително Тарифата и Политиката за поверителност, представляват пълното правно споразумение между Клиента и Издателя, и регламентират използването на Услугата от Клиента, без да се включват всички други услуги, които Издателят може да предостави по силата на друго писмено споразумение.

17.4. Клиентът се съгласява, че в случай че Издателят не упражни някое от своите права или възможности по този Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от страна на Издателя и тези права или възможности ще са все още на разположение на Издателя.

17.5. Ако някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на даден Клиент или Клиент, който е Потребител, тогава тази клауза отпада от Договора спрямо Клиента, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

17.6. Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

17.7. Издателят може да прехвърли права и задължения по този Договор на трето лице, което е надлежно лицензирано като Дружество за електронни пари, в който случай на Клиента ще бъде дадено предварително предизвестие чрез имейл, изпратен на имейл адреса на Клиента в срок не по-малко от 2 (два) месеца преди датата, на която е предложено прехвърлянето на права и задължения на третото лице, като в този срок Клиентът има право, ако не е съгласен с предложените промени да прекрати договора, без да дължи такси, неустойки или подобни за прекратяването на договора.

17.8. Всеки иск или спор, възникнал от Договора или в резултат от предоставяне на Услугата от страна на Издателя трябва най-напред да бъде отнесен към Издателя чрез „Контакти“ на сайта за Услугата на Издателя. Клиентът трябва да подаде Оплакване/Жалба лично, в писмен вид ясно заявявайки причините за жалбата/оплакването. Издателят ще се опита да намери разрешение на жалбата/оплакването, в разумен срок под условие, че е получено ясно и правилно подадено оплакване. Клиентът може да отнесе всяко оплакване, което не е удовлетворено от Издателя, за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове, която е овластена да предлага извънсъдебно решение на спорове, с което и двете страни трябва да са съгласни. Данни за контакт: Адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4; Телефон: +359 2 9330565; Телефакс: +359 2 9884818; E-mail: adr.payment@kzp.bg; Интернет страница: www.kzp.bg и http://abanksb.bg/pkps.

17.9. Двете страни се съгласяват, че автентичността и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще се доказват с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от информационната система на Издателя, като например Потребителския интерфейс за Услугата или Уебсайта за Услугата на Издателя, Картовата система на Издателя, или друга софтуерна система, използвана от Издателя, Клонове, Представителите или подизпълнителите на Издателя.

17.10. Всички наши свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни или визуализации или други свързани с нашата услуга, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост или на трето лице - лицензодател. Клиентът няма право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор

17.11. Този Договор и отношенията между нас и Клиентът като страни по него се уреждат от българското право, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, които не могат да бъдат решени по друг начин, Клиентът се съгласява те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в гр. София, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.Основание на операцията Картодържател
Издаване на карти 10 BGN
Преиздаване на карта 20 BGN
Зареждане на карта 2 BGN
Такса неактивност 4 BGN
Възстановявне на средства /OCT/Refund/ 1%
Плащане на ПОС в България Безплатно
Плащане на ПОС в чужбина Безплатно
Теглене в брой на АТМ в България 1.3 BGN
Теглене в брой на АТМ в чужбина EUR 1.3 BGN
Теглене в брой на АТМ в чужбина без EUR 1.8 BGN + 1%
Теглене в брой на ПОС в България 2 BGN +1%
Теглене в брой на ПОС в чужбина 6 BGN +1% мин. 10 BGN
Блокиане/отблокиране на карта 8 BGN
Промяна на ПИН на АТМ в България 0.50 BGN
Промяна на ПИН на АТМ в чужбина 2 BGN
SMS известяване 0.2 BGN
3Д secure регистрация (еднократно) 0.75 BGN
SMS известяване 3D secure 0.2 BGN
Отказана трансакция на АТМ BG/ЕЕА/non EEA 0,20/0,75/1,00 BGN
Проверка на баланс на АТМ в държавата, в чиято валута е издадена картата 0.5 BGN
Проверка на баланс на АТМ в държава, различна от тази в чиято валута е издадена картата 1 BGN
Такса за оспорена трансакция, картова схема VISA 30 BGN
Такса за оспорена трансакция, картова схема Borica 10 BGN
Такса за трансакции за залагания и хазарт, в това число в Интернет, вкл. получаване на суми:
Покупка/залагане при търговец с дейност хазарт* 1% от стойността на трансакцията
Получаване на средства от търговец с дейност хазарт* 1% от стойността на трансакцията (минимум 4 лв.)
* ЕС - Европейски съюз **ЕИО - Европейска икономическа общност

За нерегламентирани в тази Тарифа услуги, предоставяни от VISA, се прилага тяхната ценова политика.