0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ХЕЛП КРЕДИТ " АД

За нас, "Хелп Кредит" АД ("Дружеството"), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо, бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет сайт: www.helpcredit.eu и кандидатствате за отпускане на паричен заем от страна на Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Република България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (Регламент (ЕС) 2016/679). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни, наши задължения. Повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).


I. Въведение
В настоящата Политика за защитa на личните данни Хелп Кредит, "ние", "нас" или "наш" означава „Хелп Кредит“ АД и "Вие", "Ваш" и "потребител" означава посетители на нашия уебсайт – www.helpcredit.eu
Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:
• как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
• как и защо използваме Вашите лични данни; и
• кои категории трети лица имат достъп до Вашите лични данни
• Вашите права да контролирате личните си данни.
Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет сайт и услуги, потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и, че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, няма да имате възможност да използвате в пълнота предоставяните чрез уебсайта услуги.
Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове, или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна, без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www.helpcredit.eu

II. Обща информация.
1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази Политика:
- "Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до физическо или юридическо лице, която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.
- "Субект на личните данни" – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицируеми посредством обработваните лични данни.
- "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.
- "Администратор на лични данни" – лице, което определя целта на обработката на личните данни, на едно от предвидените в закона основания, както и средствата, с които се извършва тази обработка – например техническата инфраструктура, и отговаря за задълженията по отношение на сигурността и защитата на личните данни. По отношение на личните данни, които се обработват съгласно настоящата Политика, Дружеството, в някои случаи, заедно със съвместните администратори, описани по-долу определя целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.
- "Съвместни администратори" – двама или повече администратори, които съвместно определят целите и средствата на обработването на личните данни, въз основа на споразумения за обработване и защита на лични данни между съвместни администратори.
- "Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което „Хелп Кредит“ АД стриктно е определило целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на „Хелп Кредит“ АД в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.
- "Нарушение на личните данни" е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
- "Дигитални активи" – уебсайтът: www.helpcredit.eu, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб естествени мобилни приложения, достъпни за клиенти.
- „Партньори на „Хелп Кредит“ („Дружества“) – дружества и други корпоративни образувания, които са учредени и съществуват съгласно законите на Република България. За целите на настоящата Политиката, Дружествата са тези, регистрирани и опериращи на територията на Република България.
2. Кои сме ние?
"Хелп Кредит" АД е дружество, което има за предмет на дейност предоставяне на парични заеми със собствени средства съгласно Закона за кредитните институции; и услуги, след получаване на съответни вписвания/разрешения/лицензии и др. от компетентните органи, ако такива са необходими, както и всякакви други незабранени от закона дейности.
3. Как можете да се свържете с нас? "Хелп Кредит" АД е със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ № 23А, партер 2, тел. за връзка: 0700 20 444. Можете да се свържете с нас, като ни посетите на посочения адрес на Дружеството, или на нашия уебсайт www.helpcredit.eu
4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него? Длъжностно лице по защита на личните данни ("ДЗЛД") – М. Стоянова, електронна поща за контакт: office@helpcredit.eu, телефон за връзка – 0700 20 444.
5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „Хелп Кредит“ АД за:
5.1. Физическите лица – солидарни длъжници по договори за кредит

Лични данни Цел Основание
Три имена, ЕГН, дата и място на раждане, данни от документ за самоличност, всяко гражданство, което лицето притежава Идентификация и прилагане на други мерки за комплексна проверка съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и всяко друго приложимо законодателство в тази област на действителните собственици на кредитоискател - юридическо лице; Изпълнение на законово задължение
Държава на постоянно пребиваване и адрес • Осъществяване на контакт;
• Идентификация по ЗМИП на кредитоискател;
• Сключване на договор за паричен заем, събиране на дължимите вноски
• Предоставяне на поискана услуга;
• Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит;
• Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/
• Обработка на запитвания, оплаквания и жалби
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Изпълнение на законово задължение
Съгласие
Телефонен номер/имейл адрес • Контакт със солидарния длъжник;
• Лице за контакт;
• Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем;
• Осъществяване на директен маркетинг на „Хелп Кредит“ АД:
- Предлагане на продукти и услуги, изпращане на рекламни съобщения;
- Участие в актуални маркетингови кампании.
Сключване/изпълнение на договор за паричен заем
Изпълнение на законово задължение
Съгласие
Държава на постоянно пребиваване, адрес • Осъществяване на контакт;
• Идентификация по ЗМИП на солидарния длъжник;
• Сключване на договор за паричен заем;
• Предоставяне на поискана услуга;
• Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
• Осъществяване на директен маркетинг на „Хелп Кредит“ АД и дружествата Партньори, включително:
- Предлагане на продукти и услуги на, изпращане на рекламни съобщения;
- Участие в актуални маркетингови кампании.
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Изпълнение на законово задължение
Съгласие
Данни от Централен кредитен регистър Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Проверка на верността на предоставени данни от солидарния длъжник; Прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансирането на тероризма; Установяване и предотвратяване на други финансови измами. Изпълнение на законово задължение
Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсии Резултати от проверка на идентификационните лични данни на кредитоискателя в консолидирани бази данни на лица, свързани с пране на пари, тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с пране на пари, тероризъм и/или терористични организации Проверка на верността на предоставени данни от солидарния длъжник; Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм; Проверка на идентификационните лични данни на кредитоискателя в консолидирани бази данни на лица, свързани с пране на пари, тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с пране на пари, тероризъм и/или терористични организации; Прилагане на мерки за идентификация по ЗМИП. Съгласие
Изпълнение на законово задължение
Резултати от проверки на заявените от солидарния длъжник лични данни в базите данни на свързани лица на съвместните администратори, съгласно т.7.1. по-долу Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Легитимен интерес
Изпълнение на законово задължение
Данни от сайта на МВР за валидност на документ за самоличност или от „RegIX“-система за обмен на данни от регистри (Registry Information eXchange system) Проверка на предоставени данни от солидарния длъжник с цел идентификация по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансирането на тероризма; Изпълнение на законово задължение
Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, образование, възнаграждение, общ месечен доход Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Изпълнение на договор за паричен заем / контакт с кредитополучателя в случай на забава по договора за паричен заем Изпълнение на законово задължение
<Данни за работодател на СД /td> Изпълнение на договор за паричен заем/ контакт с кредитополучателя в случай на забава по договора за паричен заем Легитимен интерес
Други кредити Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Изпълнение на законово задължение
Глас – запис на телефонен разговор Подобряване на обслужването, по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; сключване и изпълнение на договор за паричен заем; Осъществяване на контролни проверки, жалби, събиране на просрочени вноски. Легитимен интерес
Сключване/изпълнение на договор
Изпълнение на законово задължение
Имуществено състояние на солидарен длъжник Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Изпълнение на законово задължение
Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията/ информация за притежаваните от лицето недвижими имоти, права върху недвижими имоти, вещни и други тежести върху недвижими имоти Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Изпълнение на законово задължение
Саморъчен подпис / отпечатък от пръст, за лица, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис • Подписване на информационни права;
• Попълване на декларации и въпросник във връзка със ЗМИП;
• Подписване на договор за паричен заем и приложения към него;
Изпълнение на законово задължение
Сключване и изпълнение на договор
Данни на лице за контакт – идентификационни, данни за контакт /три имена и телефонен номер Подсигуряване на контакта с кредитоискателя Легитимен интерес
Резултати от проверки на данните на лицето за контакт в бази данни на свързани лица по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност Изпълнение на законово задължение
Копие от лична карта/ Копие на паспорт/ Копие от разрешение за постоянно пребиване Идентификация по ЗМИП Изпълнение на законово задължение
Проверка на банкова сметка в Регистъра за банковите сметки и сейфове към БНБ Предотвратяване на измами, идентификация по ЗМИП, удостоверяване верността на декларираните данни Изпълнение на законово задължение
Три имена, телефонен номер, имейл адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба,контактна форма на имейл адрес на Дружеството, или на хартиен носител на адреса на Дружеството Обработка и отговор на искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби Легитимен интерес
Изпълнение на законово задължение

5.2. Физическите лица - законни представители на кредитополучатели-юридически лица по Договори за кредит:
Лични данни Цел Основание
Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от документ за самоличност, всяко гражданство на лицето
• Идентификация на физическо лице/лице за контакт и прилагане на други мерки за комплексна проверка съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и всяко друго приложимо законодателство в тази област;
• Осъществяване на контакт;
• Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на кредитоискател;
• Оценка на кредитоспособност;
• Сключване на договор за заем;
• Сключване на договор за залог;
• Предоставяне на поискана услуга;
• Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
Изпълнение на законово задължение
Сключване/ изпълнение на договор за паричен заем
Номер на банкова сметка • Заплащане на заемната сума по банков път, в случай че е заявен този начин на изплащане;
• Идентификация по ЗМИП;
Сключване/изпълнение на договор;
Изпълнение на законово задължение
Телефонен номер • Контакт с кредитоискателя
• Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
• Изпращане на рекламни съобщения чрез мобилни приложение
Сключване/изпълнение на договор за паричен заем
Съгласие
Имейл адрес Осъществяване на контакт с кредитоискателя;
Идентификация по ЗМИП на кредитоискател;
Сключване на договор за паричен заем;
Предоставяне на поискана услуга;
Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем.
Осъществяване на директен маркетинг на „Хелп Кредит“ АД и дружествата партньори, включително:
- Предлагане на продукти и услуги;
- Участие в актуални маркетингови кампании.
Сключване/ Изпълнение на договор
Изпълнение на законово задължение
Съгласие
Държава на постоянно пребиваване и адрес • Осъществяване на контакт;
• Идентификация по ЗМИП на кредитоискател;
• Сключване на договор за паричен заем, събиране на дължимите вноски;
• Предоставяне на поискана услуга;
• Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит
• Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/Обработка на запитвания, оплаквания и жалби
• Осъществяване на директен маркетинг на „Хелп Кредит“ АД и дружествата партньори, включително:
- Предлагане на продукти и услуги;
- Участие в актуални маркетингови кампании;
Осъществяване на директен маркетинг на „Хелп Кредит“ АД и дружествата партньори включително:
- Предлагане на продукти и услуги;
- Участие в актуални маркетингови кампании.
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Изпълнение на законово задължение
Съгласие
Данни от сайта на МВР за валидност на документ за самоличност и проверка в системата RegIX – система за обмен на данни от регистри (Registry Information eXchange system) Проверка на предоставени данни от кредитоискателя по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансирането на тероризма; Изпълнение на законово задължение
Саморъчен подпис /отпечатък от пръст, за лица, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис • Подписване на информационни права;
• Попълване на декларации и въпросник във връзка със ЗМИП
• Подписване на договор за паричен заем и приложения към него;
Сключване и изпълнение на договор
Изпълнение на законово задължение
Портретна снимка, направена с лично техническо устройство • Идентификация на законен представител на кредитоискателя чрез съпоставяне на снимка от документ за самоличност; Изпълнение на законово задължение
Профил/акаунт на интернет страницата www.helpcredit.eu • Кандидатстване за предоставяне на паричен заем/ сключване и изпълнение на договора за паричен заем;
• Прозрачност и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя;
• Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
Сключване/изпълнение на договор;
Изпълнение на законово задължение
Данни на лице за контакт – три имена и телефонен номер Подсигуряване на контакта с кредитоискателя Легитимен интерес
Резултати от проверки на заявените от кредитоискателя лични данни в базите данни на съвместните администратори, съгласно т. 7.1 по-долу Предотвратяване на измами;
Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск.
Легитимен интерес
Изпълнение на законово задължение
Глас – запис на телефонен разговор Подобряване на обслужването, по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; сключване и изпълнение на договор за паричен заем; Осъществяване на контролни проверки, жалби, събиране на просрочени вноски. Легитимен интерес
Проверка на данните на лицето за контакт в бази данни на свързани лица по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризъм Изпълнение на законово задължение
Копие от лична карта/ Копие на паспорт/ Копие от разрешение за постоянно пребиваване Идентификация по ЗМИП Изпълнение на законово задължение
Проверка на банкова сметка в Регистъра за банковите сметки и сейфове към БНБ Предотвратяване на измами, идентификация по ЗМИП, удостоверяване верността на декларираните данни; Изпълнение на законово задължение
Проверка на банкова сметка в Регистъра за банковите сметки и сейфове към БНБ Предотвратяване на измами, идентификация по ЗМИП, удостоверяване верността на декларираните данни; Изпълнение на законово задължение
Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба контактна форма, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хартиен носител на адреса на Дружеството. Обработка и отговор на искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби; Легитимен интерес
Изпълнение на законово задължение
IP адрес, данни за устройство Предотвратяване на измами Легитимен интерес

5.3. Физическите лица - действителни собственици на кредитополучатели-юридически лица:
Лични данни Цел Основание
Три имена, ЕГН, дата и място на раждане, данни от документ за самоличност, всяко гражданство, което лицето притежава Идентификация и прилагане на други мерки за комплексна проверка съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и всяко друго приложимо законодателство в тази област на действителните собственици на кредитоискател - юридическо лице; Изпълнение на законово задължение
Държава на постоянно пребиваване и адрес • Осъществяване на контакт;
• Идентификация по ЗМИП на кредитоискател;
• Сключване на договор за паричен заем, събиране на дължимите вноски
• Предоставяне на поискана услуга;
• Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит;
• Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/
• Обработка на запитвания, оплаквания и жалби
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Изпълнение на законово задължение
Съгласие
Данни от сайта на МВР за валидност на документ за самоличност и проверка в системата RegIX – система за обмен на данни от регистри (Registry Information eXchange system) • Проверка на предоставени данни от действителните собственици на кредитоискател - юридическо лице;
• Идентификация по ЗМИП на действителните собственици на кредитоискател
Изпълнение на законово задължение
Копие от лична карта/ Копие на паспорт/ Копие на разрешение за постоянно пребиваване; Идентификация по ЗМИП Изпълнение на законово задължение

5.4. Физическите лица – ипотекарни длъжници на недвижими имоти, чиито имоти служат за обезпечение - ипотека по сключени от кредитополучатели - юридически лица Договори за кредит:
Лични данни Цел Основание
Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от документ за самоличност, всяко гражданство на лицето • Идентификация на физическо лице;
• Идентификация на ипотекарния длъжник и прилагане на други мерки за комплексна проверка съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и всяко друго приложимо законодателство в тази област;
• Предоставяне на поискана услуга;
• Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем
• Съставяне на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека и/или Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството;
Изпълнение на законово задължение
Държава на постоянно пребиваване и адрес • Осъществяване на контакт;
• Идентификация по ЗМИП;
• Сключване на договор за паричен заем, събиране на дължимите вноски;
• Предоставяне на поискана услуга;
• Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит;
• Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби
Сключване/изпълнение на договор за кредит
Изпълнение на законово задължение
Съгласие
Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсии Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;
Проверка на верността на предоставени данни;
Прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
Съгласие
Изпълнение на законово задължение
Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията/ информация за притежаваните от лицето недвижими имоти Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;
Предотвратяване на измами
Изпълнение на законово задължение
Данни от сайта на МВР за валидност на документ за самоличност и проверка в системата RegIX – система за обмен на данни от регистри (Registry Information eXchange system) Проверка на предоставени данни от ипотекарния длъжник с цел идентификация по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансирането на тероризъм; Изпълнение на законово задължение
Глас – запис на телефонен разговор Подобряване на обслужването, по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; сключване и изпълнение на договор за паричен заем; Осъществяване на контролни проверки, жалби, събиране на просрочени вноски. Легитимен интерес
Имуществено състояние на ипотекарния длъжник • Съставяне на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека;
• Предоставяне на поискана услуга;
• Изпълнение на задължения по договор.
Изпълнение на законово задължение / Сключване и изпълнение на договор
Семейно положение Проверка на режима на имуществена общност/проверка на собствеността на недвижим имот. Изпълнение на законово задължение
Наследствени права/Роднински връзки Проверка на собствеността на недвижими имоти Изпълнение на законово задължение
Саморъчен подпис / отпечатък от пръст, за лица, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис Проверка на собствеността на недвижими имоти Сключване и изпълнение на договор
Копие на документи за собственост Подписване на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека Изпълнение на законово задължение
Копие от лична карта/Копие на паспорт/Копие на разрешение за постоянно пребиваване Идентификация по ЗМИП Изпълнение на законово задължение
Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба чрез контактна форма на интернет страницата www.fintrade.bg, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хартиен носител на адреса на Дружеството. Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби Легитимен интерес;
Изпълнение на законово задължение


Вашите лични данни ще бъдат обработвани от "Хелп Кредит" АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.
Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на „Хелп Кредит“ АД в гр. София, жк. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ № 23А, партер 2, чрез електронно съобщение на имейл: office@helpcredit.eu Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за паричен заем, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.

6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?
Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще бъдат унищожени незабавно. В случай че след постигането на нашите цели, решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.
"Хелп Кредит" АД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово задължение за "Хелп Кредит" АД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.
„Хелп Кредит“ АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:
а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на паричен заем - за максимален срок от две години от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на паричен заем, ако искането не бъде одобрено или лицето се откаже да сключи договор за паричен заем;
Събраните данни от проверка в Регистъра на Банковите сметки и сейфове към БНБ и регистър на Централен кредитен регистър на лицето, в случаите в които процесът по кандидатстване и сключване на договор не е завършил със сключен договор за отпускане на паричен заем, ще бъдат съхранявани за срок от пет години от подаване на искането за кандидатстване.
Събраните данни от проверка в регистър на НОИ, в случаите, в които процесът по кандидатстване и сключване на договор не е завършил със сключен договор за паричен заем, ще бъдат съхранявани за срок от две години, от подаване на искането за кандидатстване.
б) когато данните се обработват на основание сключен договор за паричен заем - за срок от 5 години, който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора за паричен заем;
в) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието;
г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса;
д) когато данни се обработват във връзка с провеждане на телефонни разговори – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от пет години, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на „Хелп Кредит“ АД в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.
е) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до две години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита.
След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с използвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи, то продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

7. Категории лица, които могат да имат достъп до личните Ви данни
„Хелп Кредит“ АД въз основа на изричното Ви съгласие и съобразно настройките на Вашия браузър, би могло да разкрива Ваши лични данни на трети лица, както и на посочените по-долу категории обработващи лични данни или или Трети страни [1], с цел предлагане/предоставяне на продукти и услуги; с цел предотвратяване на измами; изпълнение на сключен договор; прилагане на групови политики за превенция изпирането на пари и финансиране на тероризъм; и/или оценка на кредитоспособност. [1] „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 Регламент (ЕС) 2016/679).„
7.1. В тази връзка следва да Ви информираме, че „Хелп Кредит“ АД е подписало договори за съвместни администратори с партньори (Дружества), които договори имат следните основни характеристики:
• Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите към свързани лица, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане.
• Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализиран софтуер.
• Предлагане и/или предоставяне на продукти или услуги (например, услуги по издаване на гаранционни сделки, застраховки, алтернативно финансиране и кредити);
Съвместните администратори обменят помежду си чрез съхранение на определена информационна инфраструктура, лични данни, съдържащи се в справки, направени в официални публични източници на информация относно: трудово правните отношения на клиентите; наличие на банкова сметка в съответна банка на територията на Република България; наличие на обстоятелствата по чл. 36, ал. 2 и ал. 5 ЗМИП; превенция от изпиране на пари; оценка на кредитоспособност; информация, събрана в съответствие с изпълнение на законовите изисквания по Закона за потребителския кредит; друга информация, свързана с изпълнение на законови задължения на Дружеството. Тази обработка се извършва съобразно законодателните изискванията и ограничения за осъществяване на основната търговска дейност на Дружествата.
7.2. Извън разкриването на лични данни в рамките на съвместното администриране, Дружеството обменя, данни, събрани в хода на комплексната проверка на клиентите, извършвана за целите на изпълнение законовите изисквания за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-конкретно: изясняване произхода на средствата; разкриване на информация за необичайни и съмнителни сделки и докладването им пред компетентен държавен орган; провеждане на действия за установяване на потенциална свързаност и идентифициране на трети лица, които действат от името или за сметка на клиента по смисъла на чл. 65 от ЗМИП.
Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството, могат да се явят обработващи лица, а именно:
• лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Република България, както и при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Република България;
• лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS или съобщения по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти, включително доставчици на услуги чрез комуникационни платформи;
• лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;
• лицата, на които Дружеството предлага да продаде, посредством договор за прехвърляне на вземания, задълженията на клиентите;
• лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното;
7.4. "Хелп Кредит" АД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и, в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.
Дружеството може да предостави достъп до Вашите лични данни на публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато има законово задължение да предоставя данните. Лични Ви данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение - за извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например – НАП, НОИ, ЦКР на БНБ, Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ и други/, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане.
С цел събиране на вземанията си, Дружеството има право да предаде данните Ви за обработка на трето лице - дружество, специализирано в събиране на вземания, по силата на договор за цесия, или по силата на договор по възлагане за събиране на вземания.
7.5. При посещение на уебсайта на "Хелп Кредит" АД, Дружеството може да извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава или международна организация извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В случай че при посещение на уебсайта на Дружеството сте изразили съгласие да бъдат активирани и ползвани „бисквитки“ на трети страни, следва да имате предвид, че Вашите данни ще бъдат обработвани, предавани, трансферирани и съхранявани съобразно техните правилата за поверителност. Въз основа на изричното Ви съгласие, Вашите данни могат да бъдат споделяни в страни без адекватно ниво на защита (например Съединените американски щати). Подробна информация относно ползваните „бисквитки“ е достъпна в Политиката за „бисквитки“. Можете да направите индивидуален избор за ползване и/или ограничаване на определени „бисквитки“ от настройките на Вашия браузър.

8. Как защитаваме Вашите лични данни?
За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, Дружеството прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.
Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определило и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, и други.

9. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?
9.1. По отношение на физическите лица – солидарни длъжници по договори за кредит
9.1.1. Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.
9.2. По отношение на физическите лица - законни представители на кредитополучатели - юридически лица по Договори за кредит:
Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.
9.3. По отношение на физическите лица - действителни собственици на кредитополучатели-юридически лица:
Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.
9.4. По отношение на физическите лица – солидарни длъжници на недвижими имоти, служещи за обезпечение-ипотека по сключени от кредитополучатели-юридически лица Договори за кредит:
Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

II. Вашите права
Като субект на данни, чиито данни се обработват от "Хелп Кредит" АД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу. Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор за паричен заем с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга. "Хелп Кредит " АД удовлетворява Ваши искания, свързани със защитата на личните данни, без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си, Дружеството дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация с мотивиран отговор. Заявленията, касаещи упражняването на Вашите права, се подават:
• лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството в гр. София, жк. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ № 23А, партер 2.
В нотариално завереното пълномощно, с което се подава искане за упражняване на права във връзка със защитата на лични данни следва да е записано изрично правомощие: „Да ме представлява пред „Хелп Кредит“ АД, ЕИК: 203569425 с правото от мое име да подаде искане за упражняване на правата за защита на лични данни.“
• посредством предоставяне на заявление до търговски представител на Дружеството.;
• по електронен път чрез изпращане на имейл: office@helpcredit.eu;
Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.
Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса, с оглед извършените административни разходи.
Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност, информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата си по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с Длъжностното лице по защита на данните, с цел извършване на идентификацията на лицето.
Следва да имате предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето им. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.
Вие имате следните права:

a. Право на информация
Като субект на лични данни, Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само, за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.
Съгласно приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, имате правата по-долу, като Дружеството се задължава да отговори на всяко Ваше искане в 1-месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп
Можете да поискате информация дали обработваме Ваши лични данни и какви категории. Можете да поискате достъп до тези данни, ако Дружеството обработва такива и по описания в раздел II начин.
Дружеството ще предостави извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения Дружеството може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност, Дружеството ще предостави информацията в широко използвана, електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции
Ако Дружеството обработва непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване
Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани, или обработвани по друг начин;
• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например, законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и други.

e. Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:
• оспорвате точността на личните данни за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате, вместо това, ограничаване на използването им;
• Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Хелп Кредит" АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.
При поискано ограничаване на обработването Дружеството ще Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни
Можете да поискате от Дружеството да Ви предостави личните Ви данни, които обработва във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например, това се прилага само, когато:
• обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заем; и
• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение
Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе.

h. Право да подадете жалба
Ако смятате, че Дружеството е нарушило приложимо законодателство във връзка със защитата на личните данни, при обработката на Вашите данни, и в резултат на което са засегнати Вашите права, моля да се свържете с Дружеството. Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, www.cpdp.bg, тел. 02/91-53-518, имейл адрес: kzld@cpdp.bg.
Ако смятате, че обработването на Вашите лични данни е в нарушение на ОРЗД, тогава ние искаме първо да се обърнете към служителя, отговорен за защитата на личните данни, тъй като това ще позволи бързо проучване или отстраняване на Вашите притеснения, ако е необходимо. Нашата цел и отговорност е незабавно да изследваме всички пристигащи въпроси за защита на данните и да решаваме потенциални проблеми съгласно Закона за защита на данните.
За целта можете да попълните нашето Искане от субект на данни. Тук:
Настоящата Политика за защита на личните данни е актуализирана към 25.09.2023 г.