0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.
Правила за ползване
Достъпът до този уебсайт и използването му става при спазването на следните правила за ползване:
Правилата за ползване влизат в сила от момента на първото използване на този уебсайт.

Правата върху интелектуалната собственост на този уебсайт и материалите на него принадлежат на „Хелп Кредит” АД.
Копия от материалите на този уебсайт могат да бъдат сваляни само за нетърговска или за лична употреба, при условие, че не се променя или заличава никакво право върху интелектуална собственост, запазена марка или други уведомления за собственост. Въпреки това, Вие не придобивате никакви права на собственост върху въпросните материали или други права, свързани с тях. Забранено е копирането, възпроизвеждането, свалянето, повторното публикуване, разпространяването, предаването, показването, изменянето или повторното използване на тези материали за цели различни от гореспоменатите.

Връзките, които са показани на този уебсайт, водят до уебсайтове, които не са контролирани от „Хелп Кредит” АД, затова „Хелп Кредит” АД не може да бъде държана отговорна за съдържанието на тези сайтове или за съдържанието, към което тези уебсайтове препращат. Връзките, показани на този уебсайт имат за цел да Ви помогнат, като включването им в съдържанието на този уебсайт не може да се тълкува като подкрепа от страна на „Хелп Кредит” АД за тях, като фирмата не може да носи отговорност за материалите, публикувани на тези сайтове. Рискът, свързан с посещаването на такива уебсайтове се поема изцяло от потребителите.

Марките, рекламните послания, имената, знаците и изображенията показани на този уебсайт са марки, независимо дали са запазени или не, на„Хелп Кредит”, на „Изипей“, на “Кештерминал” и на други компании. Нищо от публикуваното на този уебсайт не може да се тълкува като представляващо явно или неявно споразумение за използване на марките без предварителното писмено съгласие или писмено одобрение на „Хелп Кредит” АД или на трети страни, които притежават правата върху тези марки.

Информацията, публикувана на този уебсайт е цялостно анализирана, така че да съответства на фактите; въпреки това, никаква гаранция за качеството ѝ или прилагането на такава не могат да бъдат гарантирани. Освен това, не можем да гарантираме, че материалите, които са публикувани на този уебсайт са точни, актуални и не съдържат грешки.

Никакви материали от публикуваните на този уебсайт не трябва да се тълкуват като съвет за целите на извършването на някакви инвестиции и не могат да се смятат за препоръка за покупка, продажба или за запазване на акции в „Хелп Кредит“, или за закупуване на финансови продукти от нея, и не могат да се смятат за предложение за продажба или искане за оферта за закупуване на такива акции. Цените на акциите и дивидентите могат да се увеличават и да намаляват. Предварителната преценка не може да се интерпретира като гаранция за бъдеща преценка. Ако имате съмнения за вашите акции, трябва да потърсите мнението на независими финансови консултанти. „Хелп Кредит” АД е регулирана във връзка с дейността си по предоставяне на кредити.

Във връзка с българското законодателство, „Хелп Кредит” АД не може да носи отговорност за загуби или вреди, причинени пряко или непряко от материали публикувани на този уебсайт.

„Хелп Кредит” АД е оторизирана от Българска народна банка и е регистрирана като небанкова финансова институция.

Никой няма право (нито може да подпомага други лица) да създават връзки към този уебсайт (чрез хипертекст, дълбоки връзки, рамкиране, отбелязване или по други начини) без предварителното писмено съгласие на „Хелп Кредит” АД. Всички искания за нашето съгласие ще бъдат обработвани своевременно.

Разрешението за използване на този уебсайт може да бъде прекратено без предизвестие, ако от гледната точка на „Хелп Кредит” АД някое от правилата за употреба, описани по-горе е нарушено. В случай на прекратяване, трябва незабавно да прекратите използването на този уебсайт и да унищожите всички материали, които сте копирали директно или индиректно от този уебсайт.
Достъпът до този сайт е напълно безплатен. Разходите свързани с интернет комуникацията са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния интернет и телекомуникационен посредник предоставил услугата.

Настоящите правила за употреба се управляват от законодателството на Република България и трябва да се тълкуват съгласно българското законодателство. Ако някоя от разпоредбите по-горе бъде определена като незаконна, невалидна или противоречаща на законовата рамка, то тя ще бъде тълкувана отделно, така че да не засяга валидността и приложимостта на другите разпоредби.
„Хелп Кредит” АД може да преразгледа без предизвестие, във всеки един момент, по своя собствена преценка, настоящите правила за употреба, като ще публикува измененията директно на този уебсайт. Ваша отговорност остава да поддържате актуална версия на информацията, която е публикувана в мрежата, а като продължавате да използвате този уебсайт Вие се съгласявате измененията да бъдат включвани в тези правила за ползване.