0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.
Общи условия за кредит Аванс

Тези Общи условия /ОУ/ уреждат отношенията между “ХЕЛП КРЕДИТ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203569425 ,със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пъстър Свят” No23А, Партер 2,(наричано още „ДРУЖЕСТВОТО” или „ЗАЕМОДАТЕЛЯТ”)и физическите лица ПОТРЕБИТЕЛИ (наричани още „КЛИЕНТИ” или „ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ”), на предлаганата от ДРУЖЕСТВОТО финансова услуга от разстояние - „ХЕЛП КРЕДИТ АВАНС”, представляваща паричен заем с общ размер до 399 лева (наричана още „УСЛУГА” или „ЗАЕМ”). ОУ съдържат информацията, която ДРУЖЕСТВОТО трябва да предостави на своите клиенти по ясен и разбираем начин, съгласно нормативните актове регулиращи дейността му, включително информация за дружеството, финансовата услуга, правата и задълженията на страните, начините за разумно и справедливо уреждане на споровете. След приемането им ОУ са задължителни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и представляват неразделна част от индивидуалните договори за заем, сключвани между ДРУЖЕСТВОТО и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. При несъответствие между уговореното в индивидуалните договори и настоящите ОУ между страните имат сила индивидуалните договори. Към индивидуалните договори са приложими ОУ, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е приел при изпращането на Формуляра за кандидатстване. ОУ се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на български език и се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ДРУЖЕСТВОТО приема КЛИЕНТИ и на Уеб - страницата на “ХЕЛП КРЕДИТ” АД – www.helpcredit.eu . ПОТРЕБИТЕИТЕ трябва да прочетат внимателно ОУ и в случай, че са съгласни с тях да изявят своето съгласие с тях, по точно указания по-долу начин.


Раздел I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.
1.1. „ДРУЖЕСТВОТО” е финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/.“ХЕЛП КРЕДИТ” АД е вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR 00354.Дейността по предоставяне на финансовите услуги от страна на ДРУЖЕСТВОТО е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.
1.2. „ДРУЖЕСТВОТО” е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни при Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ под УИН 423738. Дейността по обработване на личните данни на физическите лица – ПОТРЕБИТЕЛИ на предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги - е обект на контрол, осъществяван от КЗЛД, чийто адрес е: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, www.cpdp.bg, тел. 02/91-53-518, имейл адрес: kzld@cpdp.bg.
1.3. Дейността на ДРУЖЕСТВОТО във връзка с предоставяните от последното услуги на ПОТРЕБИТЕЛИ е обект на контрол, осъществяван от Комисията за защита на потребителите /КЗП/, чийто адрес е: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4; Телефон: +359 2 9330565; Телефакс: +359 2 9884818; E-mail: info@kzp.bg; Интернет страница: www.kzp.bg и http://abanksb.bg/pkps.
1.4. Като основна дейност ДРУЖЕСТВОТО предоставя заеми на ПОТРЕБИТЕЛИ, без да изисква от последните предоставянето на гаранции /лични или вещни обезпечения/, със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.


Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИТЕ
2.1. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ може да бъде всяко дееспособно физическо лице, с постоянен адрес в Република България, на възраст от 18 до 75 години, което: 1) предварително е изразило изричното си искане за получаване на заем лично и от разстояние, като се е регистрирало в Уеб – страницата на ДРУЖЕСТВОТО чрез попълването на формуляр за кандидатстване;2) е получило одобрението на ЗАЕМОДАТЕЛЯ за предоставяне на заем от разстояние и 3) отговаря на останалите изисквания, установени с настоящите ОУ.


Раздел ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО УСЛУГИ.
3.1. Предлаганата от “ХЕЛП КРЕДИТ” АД финансова услуга представлява предоставяне на паричен заем на ПОТРЕБИТЕЛИ - физически лица (ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ) лично и от разстояние, за която услуга страните сключват индивидуален договор за заем, по силата на който ЗАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави в брой или по банков път в собственост на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ парична сума в определен размер срещу заплащане на уговорените между страните такси и лихви, която сума ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да върне по начина и в сроковете, посочени в договора и при всички разпоредби на настоящите ОУ.
3.2. Договарянето се осъществява лично или чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, Уеб - страница и телефон), като договорът за заем се сключва на хартиен носител или във формата на електронен документ и правоотношението се реализира, при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
3.3. Размерът на заема се определя в зависимост от желанието на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ в следните граници: от 50 лв. до 399 лв.
3.4. Срокът за връщането на заема и за заплащането на уговорените такси и лихви е не по–малко от 5 дни и не повече от 90 дни.
3.5. По договора за заем се начисляват следните такси и лихви:
3.5.1. Административна такса за кандидатстване и обслужване на заема – 0 лева.
3.5.2. Лихва за ползване на заема – нейният размер се определя в зависимост от размера на заема и срока за неговото връщане. Лихвата за ползване на заема не подлежи на промяна през срока на договора.
Лихвата за ползване на всеки 100 лева от отпуснатия възлиза на:
- 1,15 лева - за договори със срок до 10 дни;
- 1,73 лева – за договори със срок от 11 до 15 дни;
- 2,30 лева – за договори със срок от 16 до 20 дни;
- 3,46 лева – за договори със срок от 21 до 30 дни;
- 6,92 лева – за договори със срок от 31 до 60 дни;
- 10,38 лева – за договори със срок от 61 до 90 дни;
Информацията за дължимата лихва за ползване на заема е достъпна за ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ в индивидуалния договор, в настоящите ОУ и чрез кредитния калкулатор, публикуван на Уеб – страницата на ДРУЖЕСТВОТО, където му е предоставена възможност да въведе желания размер и срок на заема.
3.5.3. Всички разноски във връзка с предоставяне на заема са за сметка на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ.
3.6. Начин за връщане на заема:
3.6.1. В брой или По банков път чрез превод за сметка на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, по банковите сметки на ДРУЖЕСТВОТО, посочени в индивидуалния договор, каси Изипей и Кештерминал.
3.6.2. Връщането на заема и заплащането на лихвите се извършва от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ еднократно на падежа или в края на срока на договора, освен ако в индивидуалния договор не е уговорено друго.
3.7. Услугите, предоставяни от ДРУЖЕСТВОТО, могат да се използват от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИТЕ само за лично ползване и не с търговска цел.
3.8. На ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ се предоставя едновременно само един заем. Нов заем ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да получи, като кандидатства отново през профила си по указания в следващия раздел начин, само тогава, когато напълно е изплатил предоставения преди това заем и изцяло е изпълнил по надлежния ред задълженията си по Договора.
3.9. Всички плащания по Договора се извършват в съответната валута на отпуснатия заем. Ако някоя от страните извърши плащане във валута, различна от валутата на отпуснатия заем, то разходите по превалутирането са за нейна сметка.
3.10. Всички плащания се смятат за извършени от момента на постъпването им в банковата сметка получателя /бенефициента/.


Раздел ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.
4.1. За да получи заем, КЛИЕНТЪТ трябва да се регистрира в Уеб - страницата на ДРУЖЕСТВОТО - www.helpcredit.eu/ ,като при попълването на Формуляра за кандидатстване въведе име, представляващо действителен личен адрес на електронна поща /личен профил на КЛИЕНТА/.
4.2. Формулярът за кандидатстване представлява стандартизирана електронна форма, която съдържа подробни указания за начина на попълване, редактиране и изпращане – „стъпка по стъпка”.
4.3. Във Формуляра за кандидатстване КЛИЕНТЪТ въвежда следните данни:
4.3.1. Данни за КЛИЕНТА - Имена, ЕГН, Адрес, Лична карта, Месторабота и други, Мобилен телефонен номер, Актуален имейл, банкова сметка в лева и др.;
4.3.2. Данни за желания заем – сума и срок за ползване на заема. С въвеждане на сумата и срока, КЛИЕНТЪТ получава информация за дължимите лихви и такси , както и размер на общата дължима сума, представляваща сбор от заема и лихвата за ползване на заема.
4.4. При попълване на Формуляра КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави вярна и точна информация за себе си. Забранява се регистрацията под неистинско име, чуждо или изменено собствено име или въвеждането на други неверни данни.
4.5. След попълване на формуляра за кандидатстване КЛИЕНТЪТ има право да прегледа въведените данни, в случай на грешка или неточност – да ги редактира и да ги потвърди.
4.6. След потвърждаването на данните КЛИЕНТЪТ:
4.6.1. Декларира, че е предоставил точни и верни данни;
4.6.2. Изразява изричното си желание и съгласие:
- да получи в заем въведената сума за избрания срок срещу заплащане на съответните лихви, за които е получил информация съгласно т. 4.3.2.; -в случай на одобрение, да получи заема в брой или по посочената от него банкова сметка преди изтичането на срока за отказ от договора;
- да издаде запис на заповед за сума равна на общата дължима сума по заема, в случай че одобрението съдържа такова изискване;
4.6.3. Задължава се при одобрение и предоставяне на заема от страна на ДРУЖЕСТВОТО да върне получената сума и да заплати дължимите такси и лихви;
4.6.4. Дава съгласието си за обработване на личните му данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679) като получава справки от регистри на трети страни – частни и държавни и упълномощава ДРУЖЕСТВОТО да извършва проверки в Национален Осигурителен Институт, Държавните регистри, Кредитните учреждения, при Телефонните оператори и други, относно достоверността на представените от него данни и съответствието им с Общите условия, както и относно наличието на задължения в регистрите за нарушения по плащанията.
4.6.5. Запознава се с ОУ, включително с последиците в случай на неизпълнение /размер и начин на начисляване на неустойките/, приема ги и се задължава да ги изпълнява. С приемането на ОУ заявява,че:1) разбира и желае настъпването на правните последици на договора, получил е от ДРУЖЕСТВОТО разяснения и пълна информация за правата и задълженията си по договора и не сключва договора поради грешка, измама, принуда или крайна нужда;2) осведомен е за дължимите такси и лихви, както и че таксите и лихвите в друга финансова институция или банка могат да са по-ниски и независимо от това желае да получи Заем от ДРУЖЕСТВОТО и не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи;3) предоставил е на ДРУЖЕСТВОТО цялата действителна информация за своето икономическо положение и то му позволява своевременно и точно да изпълни условията на Договора.
4.7. След потвърждаване на данните КЛИЕНТЪТ изпраща формуляра на ДРУЖЕСТВОТО чрез натискане на бутона „Изпрати”.
4.8. След изпращането на Формуляра за кандидатстване, КЛИЕНТЪТ получава системно съобщение на посочения от него адрес на електронна поща, което:
4.8.1. Потвърждава създаването на личния му профил в Уеб – страницата на ДРУЖЕСТВОТО. Във връзка с ползването на личния си профил КЛИЕНТЪТ е длъжен:
- да внася в срок от 3 дни промени в предоставените данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;
- да уведоми незабавно ДРУЖЕСТВОТО за всяко неоторизирано използване на профила му, както и за всяко друго нарушаване на сигурността на адреса на електронната поща на ДРУЖЕСТВОТО office@helpcredit.eu ;
- да прекратява достъпа до профила си чрез използване на бутона (изход) в края на всяка потребителска сесия;
- да поддържа конфиденциалността на информацията за достъп до профила, като е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговата регистрация;
- да използва парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до тях нямат достъп други лица.
4.8.2. Удостоверява получаването на Формуляра за кандидатстване, неговото съдържание и ОУ, които КЛИЕНТЪТ е приел, като същите могат да бъдат съхранени и възпроизведени от последния.
4.9. ДРУЖЕСТВОТО разглежда получените формуляри за кандидатстване в рамките на работното си време от 9:00 до 18:00 часа в работни дни, като извършва проверка на достоверността на данните и оценка на кредитоспособността на КЛИЕНТА. В тази връзка ДРУЖЕСТВОТО има право:
- да позвъни на посочените във Формуляра за кандидатстване телефони и да уточни представените от КЛИЕНТА данни.
- да изисква и допълнителни данни, в случай че се усъмни в истинността на предоставените от КЛИЕНТА данни.
4.10. Дружеството е длъжно да уведоми КЛИЕНТА за взетото положително или отрицателно решение за предоставяне на заем най-късно до края на първия работен ден, следващ получаването на Формуляра за кандидатстване. Уведомяването се извършва чрез изпращане на съобщение, достъпно в профила на КЛИЕНТА и копие до електронната поща на КЛИЕНТА което може да бъде съхранено и възпроизвеждано от последния.
4.11. Положителното решение /одобрение/ не може да предвижда сума или срок на заема, различни от тези, за които КЛИЕНТЪТ е кандидатствал или да предвижда такси и лихви, различни от тези, за които КЛИЕНТЪТ е получил информация при попълването на Формуляра за кандидатстване.
4.12. Положителното решение може да предвижда изискване КЛИЕНТЪТ да обезпечи изпълнението на своето задължение за заплащане на дължимите суми, чрез издаването на Запис на заповед за сума равна на главницата по заема, лихвите по него.
4.13. Съобщението по чл. 4.10. за положително решение /одобрение/ съдържа конкретните параметри на заема: размер на заема, срок на заема, размер на лихвите, обща дължима сума, датата на която заемът ще бъде предоставен в брой или по банковата сметка на КЛИЕНТА, падеж, банкова сметка на ДРУЖЕСТВОТО, информация за наличието на изискване за издаване на запис на заповед. При положително решение ДРУЖЕСТВОТО предоставя на разположение в профила на КЛИЕНТА едновременно:
4.13.1. Конкретните параметри на одобрението, съдържащи се и в съобщението по т. 4.10:размер на кредита – съгласно Формуляра за кандидатстване; срок на кредита и брой на месечните вноски – съгласно одобрението; размер на лихвите, размер на вноската – съгласно настоящите ОУ.
4.13.2. Индивидуалния договор, Погасителния план /когато е приложимо/ и ОУ на хартиен носител или във формата на електронни документи, които след предоставянето им на КЛИЕНТА не подлежат на промяна, нито от страна на ДРУЖЕСТВОТО, нито от страна на КЛИЕНТА.
4.14. При отрицателно решение ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да обосновава пред КЛИЕНТА отказа за предоставяне на заема.
4.15. Считано от датата на уведомяването на КЛИЕНТА за положителното решение /одобрение/ чрез съобщението по чл. 4.10. във връзка с чл. 4.13. между него и ДРУЖЕСТВОТО е налице сключен Договор за заем и страните придобиват съответно качеството ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ и ЗАЕМОДАТЕЛ.
4.16. Ако одобрението изисква издаване на запис на заповед от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, ЗАЕМОДАТЕЛЯТ се свързва със ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ по мобилния телефонен номер, посочен във формуляра за кандидатстване с цел уговаряне доставката на Записа на заповед и копие от договора на хартиен носител за полагане на подпис от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ.


Раздел V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да изпълни задължението си за предоставяне на заема в брой или чрез превод по банковата сметка на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, посочена във Формуляра за кандидатстване в срок до края на първия работен ден, следващ деня на сключването на договора, а в случаите, когато има изискване за издаване на Запис на заповед от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ – в срок до края на първия работен ден, следващ деня на получаването на подписания оригинал на Записа на заповед на хартиен носител.
5.2. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да върне предоставения заем и да заплати таксите и лихвите по него в сроковете и по начина, съгласно индивидуалния договор.
5.3. Срокът на договора се уговаря в дни и започва да тече от деня на предоставянето на заема в брой или по банковата сметка на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ и изтича в края на последния му ден. Ако последният ден от срока е неработен, то срокът изтича в края на първия следващ работен ден.
5.4. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ извършва плащанията по договора в брои или по банков път по посочените в индивидуалния договор банкови сметки на ЗАЕМОДАТЕЛЯ, като в платежното нареждане е длъжен да посочи своите имена и номера на договора. Ако не стори това и ДРУЖЕСТВОТО получи плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, то това плащане не се смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация. В този случай, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да заплати неустойка в размер на законна лихва за забавянето на плащането.
5.5. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да получава информация за дължимите от него суми.
5.6. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право предсрочно да погаси изцяло предоставения заем, като уведоми за това ДРУЖЕСТВОТО, чрез изпращане на електронно изявление в този смисъл на адреса на електронната поща на ДРУЖЕСТВОТО - office@helpcredit.eu . В този случай, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи връщането на главницата по заема, както и размера на дължимите за периода лихви.


Раздел VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ - НЕУСТОЙКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ПО ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ, ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ.
6.1. При неизпълнение на задължението на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ за плащане на дължимата сума (главница, и лихва за ползване) или на част от нея в сроковете, посочени в Договора за заем, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО:
6.1.1. за забава след изтичането на срока за погасяване описан в договора – неустойка в размер на законната лихва.;
6.2 Главницата по кредита и Законната лихва, определена съгласно предходната точка, се дължат от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ независимо и в едно с лихвата за ползване по заема.
6.3. При частично плащане, на първо място се погасяват задълженията за неустойки, законната лихва и други плащания, след това и лихвата за ползване и накрая главницата по заема.
6.4. При частично плащане, на първо място се погасяват задълженията за неустойки, законната лихва и други плащания, след това и лихвата за ползване и накрая главницата по заема.
6.5. ДРУЖЕСТВОТО има право да изпраща на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за заем, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.
6.6. Дружеството има право да обяви вземанията си за предсрочно изискуеми в следните случаи:
6.6.1. При забава от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ за погасяване изцяло или отчасти на вноските по заема, когато такива са уговорени в Индивидуалния договор, продължила повече от 3 дни;
6.6.2. В случай, че ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е предоставил неверни данни за сключването на договора;
6.6.3. В случай на промяна в имущественото състояние на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, водеща до намаляване на неговата платежоспособност, включително наличие на необслужвани задължения към други кредитори и др.
6.7. ДРУЖЕСТВОТО обявява предсрочната изискуемост чрез отправяне на електронно изявление на адреса на електронната поща на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ или в неговия профил.
6.8. В случаите на обявена предсрочна изискуемост, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпада в забава за връщане на целия заем и за заплащане на всички лихви по него, считано от деня, следващ датата на получаване на изявлението по предходния член. Считано от тази дата, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на законната лихва % върху цялата дължима сума (главница, и лихва за ползване). Когато основанието за предсрочна изискуемост е забава /чл. 6.6.1./, наред с неустойката по предходното изречение, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща и начислената към датата на предсрочна изискуемост неустойка и законната лихва по чл. 6.1.
6.9. При неизпълнение на задълженията на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ и не плащане на дължимата сума в срок ДРУЖЕСТВОТО може да прехвърли вземането си (главница, лихва за ползване и неустойки) на трети лица.
6.10. Всяка от страните е длъжна да обезщети другата за виновно причинените вреди, произтичащи от неизпълнение на задълженията по ОУ и Индивидуалните договори.
6.11. Страните не носят отговорност за вреди, произтичащи от непреодолима сила, които те не са могли самостоятелно да контролират и предотвратят, в това число: пречки в работата на телекомуникационните средства за връзка (работата на интернет доставчиците или мобилните оператори), сривове, закъснение на изпращането на текста и/или загубването на текстовото съобщение и др. Всяка страна следва да уведоми писмено насрещната страна в подходящ срок за настъпването на непреодолимата сила.


Раздел VІІ. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.
7.1. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на Договора. В този случай ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен в 30-дневен срок от изпращане на отказа си от договора да върне на ДРУЖЕСТВОТО получената в заем сума, да заплати лихвата за ползване, за дните на ползване на заема.
7.2. Упражняването на правото на отказ от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ се осъществява с изпращането на писмено изявление на хартиен носител – на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО: гр. София, ул. „Пъстър Свят” No23 А, Партер 2 или по факс на следния номер: +359 2 4652037.
7.3. УВЕДОМЛЕНИЕТО по предходния член задължително съдържа: трите имена и ЕГН на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ; номер на Договора за заем; изявление за отказ от договора; датата и мястото на съставяне на уведомлението и подпис.
7.4. Ако ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ не упражни правото си на отказ съгласно предходните членове, той губи тази възможност.


Раздел VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ..

8.1. Със сключването на Договор за заем ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава своето изрично и безусловно съгласие ДРУЖЕСТВОТО да обработва неговите лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679) като получава справки от регистри на трети страни – частни и държавни до които е получило достъп при сключването и изпълнението на Договора за Заем, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани лица.
8.2. Със сключването на Договор за заем ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че му е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, а именно че:
а) ДРУЖЕСТВОТО е вписано като администратор на лични данни в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни;
б) Предоставените от него лични данни се използват от ДРУЖЕСТВОТО за целите на оценката на риска, сключването и изпълнението на договора, както и за реализация на законните права и интереси на ДРУЖЕСТВОТО във връзка със сключения договор;
в) Предоставянето на личните му данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето на лични данни е основание за ДРУЖЕСТВОТО да откаже да сключи договор;
г) Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.
8.3. Всички уведомления и изявления по сключен Договор за заем трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, имейл, чрез лично доставяне, чрез куриер или чрез изпращане по пощата с обратна разписка са изпратени до адресите /номерата/ на страните, посочени при сключване на Договора. В случай, че някоя от страните промени данните си за кореспонденция, тя е длъжна да уведоми другата за промяната. До получаването на такова уведомление, всички съобщения, отправени до старите данни за кореспонденция, ще се считат за получени.
8.4. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях и сключените в тази връзка Договори следва да бъдат решавани от страните чрез преговори Ако това се окаже невъзможно споровете могат да бъдат отнасяни за разрешаване до Помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите или до компетентния български съд.

За неуредените в тези Общи условия и в Договора за заем въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Тези Общи условия са приети с решение на общо събрание на “ХЕЛП КРЕДИТ” АД на 25 Септември 2023 г.