0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.

Плащане с ПОС терминал

Съгласен съм с условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съм информиран за обстоятелствата по чл.19 от ЗЗЛД.
2. За попълнените и предоставени от мен в заявлението за кредит неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
3. Запознат съм с условията на ХЕЛП КРЕДИТ АД за предоставяне на кредит, погасителния план и вноските по кредита, Тарифата за таксите и комисионните, приемам ги и разбирам, че ХЕЛП КРЕДИТ АД има право да откаже предоставянето на кредитна услуга без да обосновава причините за отказа

Раздел ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО УСЛУГИ.
3.4.1., 3.5.1 Административна такса за кандидатстване и обслужване на заема Аванс – 8 лева, Плюс - 12 лева, Авто – 12 лева, Имот – 36 лева.
Раздел VІІ. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.
7.1. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на Договора. В този случай ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен в 30-дневен срок от изпращане на отказа си от договора да върне на ДРУЖЕСТВОТО получената в заем сума, да заплати лихвата за ползване, за дните на ползване на заема.
7.2. Упражняването на правото на отказ от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ се осъществява с изпращането на писмено изявление на хартиен носител – на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО: гр. София, ул. „Пъстър Свят” No23 А, Партер 2, имейл адрес office@helpcredit.eu или по факс на следния номер: +359 2 4652037.
7.3. УВЕДОМЛЕНИЕТО по предходния член задължително съдържа: трите имена и ЕГН на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ; номер на Договора за заем; изявление за отказ от договора; датата и мястото на съставяне на уведомлението и подпис.
7.4. Ако ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ не упражни правото си на отказ съгласно предходните членове, той губи тази възможност.

I HEREBY DECLARE THAT:
1. I have been informed about the circumstances under Article 19 of the Personal Data Protection Act.
2. I bear criminal responsibility under Article 313 of the Criminal Code for any false data filled in and provided by me in the loan application.
3. I am aware of the conditions of HELP CREDIT AD regarding loan granting, the repayment plan and loan instalments, the Tariff of Fees and Commissions. I accept them and understand that HELP CREDIT AD is entitled to refuse the provision of a loan service without giving any reasons thereof.

Section ІІІ. INFORMATION ABOUT THE SERVICES RENDERED BY THE COMPANY.
3.4.1., 3.5.1 Administrative fee for applying for and servicing the loan; Advance – BGN 8, Plus – BGN 12, Auto – BGN 12, Real Estate – BGN 36.
Section VІІ. RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT.
7.1. The BORROWER shall be entitled, without owing any indemnity or penalty and without specifying a reason, to withdraw from the concluded Contract within 14 days as of the date the Contract was entered into. In this case, the BORROWER shall undertake, within 30 days as of the notice of withdrawal from the Contract, to return the received borrowed amount to the COMPANY, to pay the interest for use for the days the loan was used.
7.2. The BORROWER shall exercise their right to withdraw from the Contract by sending a written notice on paper to the management address of the COMPANY: Sofia, 23А Pastar Svyat Str., Ground Floor 2, email office@helpcredit.eu or by fax to the following number: +359 885351511.
7.3. The NOTICE under the previous article shall contain: BORROWER’s full name and Personal No; Loan Contract number; statement of withdrawal from the contract; date and place of drawing up the notice, and signature.
7.4. If the BORROWER do not exercise their right of withdrawal in accordance with the previous articles, they shall be deprived of this opportunity.