0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.
Общи условия за кредитна линия Без край

Тези Общи условия /ОУ/ уреждат отношенията между “ХЕЛП КРЕДИТ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203569425 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Пъстър Свят No23А, Партер 2, (наричано още “ДРУЖЕСТВОТО” или „КРЕДИТОР”) и физическите лица ПОТРЕБИТЕЛИ (наричани още „КЛИЕНТИ” или „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ”), на предлаганата от ДРУЖЕСТВОТО финансова услуга от разстояние - „ХЕЛП КРЕДИТ БЕЗ КРАЙ” , представляваща потребителски кредит с размер от 400 до 500 000 лева (наричана още „УСЛУГА” или „КРЕДИТ”)Тези Общи условия /ОУ/ уреждат отношенията между “ХЕЛП КРЕДИТ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203569425 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Пъстър Свят No23А, Партер 2, (наричано още “ДРУЖЕСТВОТО” или „КРЕДИТОР”) и физическите и юридически лица ПОТРЕБИТЕЛИ (наричани още „КЛИЕНТИ” или „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ”), на предлаганата от ДРУЖЕСТВОТО финансова услуга от разстояние - „ХЕЛП КРЕДИТ БЕЗ КРАЙ” , представляваща кредит с размер от 400 до 500 000 лева (наричана още „УСЛУГА” или „КРЕДИТ”)
ОУ съдържат информацията, която ДРУЖЕСТВОТО трябва да предостави на своите клиенти по ясен и разбираем начин, съгласно нормативните актове регулиращи дейността му, включително информация за дружеството, финансовата услуга, правата и задълженията на страните, в това число: правото на отказ, правото на предсрочно погасяване, задълженията в случай на неизпълнение и др., начините за разумно и справедливо уреждане на споровете.
След приемането им ОУ са задължителни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и представляват неразделна част от индивидуалните договори за потребителски кредит, сключвани между ДРУЖЕСТВОТО и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. При несъответствие между уговореното в индивидуалните договори и настоящите ОУ между страните имат сила индивидуалните договори.
Към индивидуалните договори са приложими ОУ, които са били в сила към датата на тяхното сключване.
ОУ се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на български език и се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ДРУЖЕСТВОТО приема КЛИЕНТИ или на Уеб - страницата на “ХЕЛП КРЕДИТ” АД – www.helpcredit.eu .
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да прочетат внимателно ОУ и в случай, че са съгласни с тях да изявят своето съгласие с тях, по точно указания по-долу начин.


Раздел I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.
1.1. “ДРУЖЕСТВОТО” е финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/. “ХЕЛП КРЕДИТ” АД е вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR 00354. Дейността по предоставяне на финансовите услуги от страна на ДРУЖЕСТВОТО е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" №1.
1.2. „ДРУЖЕСТВОТО” е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни при Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ под УИН 423738. Дейността по обработване на личните данни на физическите лица – ПОТРЕБИТЕЛИ на предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги е обект на контрол, осъществяван от КЗЛД, чийто адрес е гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, www.cpdp.bg, тел. 02/91-53-518, имейл адрес: kzld@cpdp.bg.
1.3. Дейността на ДРУЖЕСТВОТО във връзка с предоставяните от последното услуги на ПОТРЕБИТЕЛИ е обект на контрол, осъществяван от Комисията за защита на потребителите /КЗП/, чийто адрес е: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4; Телефон: +359 2 9330565; Телефакс: +359 2 9884818; E-mail: info@kzp.bg; Интернет страница: www.kzp.bg и http://abanksb.bg/pkps.
1.4. Като основна дейност ДРУЖЕСТВОТО предоставя заеми /кредити/ на ПОТРЕБИТЕЛИ със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. ДРУЖЕСТВОТО може да поиска от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ да гарантират отпуснатите потребителски кредити чрез издаване на запис на заповед, менителница, чрез залог или поръчителство.


Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ
2.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, с адрес в Република България и регистрирано в Република България, на възраст от 18 до 75 години, което предварително е изразило изричното си искане за получаване на кредит, като се е регистрирало в Уеб – страницата на ДРУЖЕСТВОТО чрез попълването и изпращането на формуляр за кандидатстване, което е получило предварителното одобрение на КРЕДИТОРА и което отговаря на останалите изисквания, установени с настоящите ОУ.


Раздел ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО УСЛУГИ.
3.1. Предлаганата от “ХЕЛП КРЕДИТ” АД финансова услуга представлява предоставяне на потребителски кредит на физически или кредит на юридически лица (КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ) от разстояние, за която услуга страните сключват индивидуален договор за кредит, по силата на който КРЕДИТОРЪТ се задължава да предостави в брой или по банков път в собственост на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ парична сума в определен размер срещу заплащане на уговорените между страните лихви, която сума КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да върне по начина и в сроковете, посочени в договора и при всички разпоредби на настоящите ОУ.
3.2. Договарянето се осъществява лично или чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, уеб-сайт и телефон), като договорът за потребителски кредит се сключва лично на хартиен носител или във формата на електронен документ и правоотношението се реализира, при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
3.3. Размерът на кредита се определя в зависимост от желанието на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в следните граници: от 400 лв. до 500 000 лв.
3.4. По договора за потребителския кредит се начисляват следните такси и лихви:
3.4.1. Административна такса кандидатстване и обслужване на кредита – 0 лева.
3.4.2. Лихва за ползване на кредита – нейният размер се определя на месец в зависимост от размера на кредита и срока за неговото връщане. Информацията за дължимата такса и лихва за ползване на кредита е достъпна за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в предложението за индивидуален договор.
3.4.3. Всички разноски във връзка с предоставяне на потребителския кредит са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
3.4.4. КРЕДИТОРЪТ не може да изисква и да събира от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ каквото и да е плащане, включително на лихви, такси, комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор за кредит.
3.5. Срокът за връщането на кредита и за заплащането на уговорените такси и лихви е не по–малко от 1 месец и не повече от 120 месеца.
3.6. Начин за връщане на кредита:
3.6.1. В брой на адрес на управление: гр. София, ул.Пъстър Свят No23А, Партер 2, По банков път чрез превод за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по банковите сметки на ДРУЖЕСТВОТО, чрез номер по КИН в каси ИЗИ ПЕЙ и Кештерминал посочени в индивидуалния договор.
3.6.2. Връщането на кредита и заплащането на лихвите се извършва от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ еднократно в края на срока на договора или на равни месечни вноски, като сумата от кредита и дължимите такси се разделя на броя на вноските. Когато погасяването се извършва на вноски, КРЕДИТОРЪТ предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ погасителен план, съдържащ броя, размера и датите на изискуемост на вноските, както и разбивка на всяка вноска, показваща погасяването на главницата и лихвите, който е неразделна част от индивидуалния договор и настоящите ОУ.
3.7. Услугите предоставяни от ДРУЖЕСТВОТО могат да се използват от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за лично ползване и с търговска цел.
3.8. На КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се предоставя едновременно не само един кредит. Нов кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да получи, като кандидатства отново през профила си по указания в следващия раздел начин, само тогава, когато не е в просрочие или забава на взетия преди това кредит и изцяло е изпълнил по надлежния ред задълженията си по Договора.
3.9. Всички плащания по Договора се извършват в съответната валута в която е отпуснат. Ако някоя от страните извърши плащане във валута, различна от отпуснатата, то разходите по превалутирането са за нейна сметка.
3.10. Всички плащания се смятат за извършени от момента на получаването им в брой или от постъпването им в банковата сметка получателя /бенефициента/.


Раздел ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ.
4.1. За да получи потребителски кредит, КЛИЕНТЪТ трябва да се регистрира в Уеб - страницата на ДРУЖЕСТВОТО - http://www.helpcredit.bg/ , като при попълването на Формуляра за кандидатстване зададе потребителско име, представляващо действителен личен адрес на електронна поща и парола /личен профил на КЛИЕНТА/. Формулярът за кандидатстване представлява стандартизирана електронна форма за отпускане на потребителски кредит, съдържаща лични данни на КЛИЕНТА - Имена, ЕГН, Адрес, Лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, Актуален e-mail и данни за желания кредит - сума, срок за ползване на кредита, начин на връщане, банкова сметка и др. Формулярът съдържа подробни указания за начина на попълване, редактиране и изпращане – „стъпка по стъпка”. При попълване на Формуляра КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави вярна и точна информация за себе си. Забранява се регистрацията под неистинско име, чуждо или изменено собствено име или въвеждането на други неверни данни;
4.2. След попълване на формуляра за кандидатстване КЛИЕНТЪТ има право да прегледа въведените данни, в случай на грешка или неточност – да ги редактира и да ги потвърди.
4.3. След потвърждаването на данните КЛИЕНТЪТ изпраща формуляра на ДРУЖЕСТВОТО чрез натискане на бутона „Изпрати”. Предоставянето на информация от КЛИЕНТА и нейното приемане от ДРУЖЕСТВОТО не задължава последното да предостави кредит на КЛИЕНТА.
4.4. С изпращането на Формуляра за кандидатстване КЛИЕНТЪТ:
4.4.1. Изразява изричното си желание за предоставяне на финансова услуга от разстояние срещу заплащане.
4.4.2. Дава съгласието си за обработка на личните му данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679) като получава справки от регистри на трети страни – частни и държавни и упълномощава ДРУЖЕСТВОТО да извършва проверки в Национален Осигурителен Институт, Държавните регистри, Кредитните учреждения, при Телефонните оператори и други, относно достоверността на представените от него данни и съответствието им с Общите условия, както и относно наличието на задължения в регистрите за нарушения по плащанията.
4.4.3. Декларира, че е предоставил верни и точни данни.
4.4.4. Се задължава:
- да внася в срок от 3 дни промени в предоставените данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;
- да уведоми незабавно ДРУЖЕСТВОТО за всяко неоторизирано използване на профила му, както и за всяко друго нарушаване на сигурността на адреса на електронната поща на ДРУЖЕСТВОТО office@helpcredit.eu ;
- да прекратява достъпа до профила си чрез използване на бутона (изход) в края на всяка потребителска сесия;
- да поддържа конфиденциалността на информацията за достъп до профила, като е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговата регистрация;
- да използва парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до тях нямат достъп други лица.
4.5. ДРУЖЕСТВОТО разглежда получените формуляри за кандидатстване в рамките на работното си време от 9:00 до 19:00 часа в работни дни, като извършва проверка на достоверността на данните и оценка на кредитоспособността на КЛИЕНТА. В тази връзка ДРУЖЕСТВОТО има право:
- да позвъни на посочените във Формуляра за кандидатстване телефони и да уточни представените от КЛИЕНТА данни.
- да изисква и допълнителни данни, изпратени по имейл или по факс, в случай че се налага.
4.6. Дружеството е длъжно да уведоми КЛИЕНТА за взетото положително или отрицателно решение за предоставяне на кредит най-късно до края на първия работен ден, следващ получаването на Формуляра за кандидатстване.
4.7. Уведомяването се извършва чрез изпращане на съобщение, достъпно в профила на КЛИЕНТА и копие до електронната поща на КЛИЕНТА.
4.8. Положителното решение /одобрение/ може да предвижда срок на кредита, който е по-дълъг от срока, посочен от КЛИЕНТА във Формуляра за кандидатстване. При положително решение ДРУЖЕСТВОТО предоставя на разположение в профила на КЛИЕНТА едновременно:
4.8.1. Конкретните параметри на одобрението: размер на кредита – съгласно Формуляра за кандидатстване; срок на кредита и брой на месечните вноски – съгласно одобрението; размер на лихвата, размер на вноската – съгласно настоящите ОУ и кредитния калкулатор.
4.8.2. Пред договорна информация под формата на стандартен европейски формуляр, съгласно Приложение № 2 от Закона за потребителския кредит, която може да бъде съхранена в електронна форма и възпроизвеждана от КЛИЕНТА.
4.8.3. Индивидуалния договор, Погасителния план /когато е приложимо/ и ОУ на хартиен носител или във формата на електронни документи, които след предоставянето им на КЛИЕНТА не подлежат на промяна, нито от страна на ДРУЖЕСТВОТО, нито от страна на КЛИЕНТА.
4.8.4. Предупреждение, че одобрението, пред договорната информация и индивидуалният договор, ведно с ОУ и погасителния план, са валидни и могат за бъдат приети от КЛИЕНТА в срок от 24 часа, считано от момента на получаването на уведомлението за положителното решение за предоставяне на кредита.
4.9. При отрицателно решение ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да обосновава пред КЛИЕНТА отказа за предоставяне на кредита, но е длъжно да го уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от извършената проверка и за сведенията, които се съдържат за него в съответните бази данни за оценка на кредитоспособността.


Раздел V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.
5.1. След като КЛИЕНТЪТ е получил одобрение за предоставяне на потребителски кредит, той разполага с времето по т. 4.8.4 да се запознае с пред договорната информация, ОУ, индивидуалния договор и погасителния план /когато е приложимо/ в своя профил и да сключи договора лично или чрез последователно натискане на бутоните „Съгласен съм с ОУ” и „Сключи договор”.
5.1.1. Ако КЛИЕНТЪТ завърши процедурата по настоящия член в срок, между него и ДРУЖЕСТВОТО е налице сключен Договор за кредит и страните придобиват съответно качеството КРЕДИТОР и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.
5.1.2. Ако КЛИЕНТЪТ не завърши процедурата по настоящия член или стори това след изтичането на 24-часовия срок, между страните не възникват права и задължения по договор за кредит.
5.2. Със сключването на договора КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ:
5.2.1. Заявява изричното си желание изпълнението на договора от страна на ДРУЖЕСТВОТО да започне преди изтичането на срока за отказ от договора.
5.2.2. Приема, съгласен е и се задължава да изпълнява договора, ведно с ОУ.
5.2.3. Заявява, че: 1) разбира и желае настъпването на правните последици на договора, получил е от ДРУЖЕСТВОТО разяснения и пълна информация за правата и задълженията си по договора и не сключва договора поради грешка, измама, принуда или крайна нужда; 2) осведомен е за дължимите лихви и такси, както и че лихви и таксите в друга финансова институция или банка могат да са по-ниски и независимо от това желае да получи кредит от ДРУЖЕСТВОТО и не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; 3) предоставил е на ДРУЖЕСТВОТО цялата действителна информация за своето икономическо положение и то му позволява своевременно и точно да изпълни условията на Договора.
5.3. Когато КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се е съгласил да гарантира изпълнението на своето задължение за заплащане на дължимите суми, чрез издаването на Запис на заповед за сума равна на кредита, лихвите и таксите по него КРЕДИТОРЪТ се свързва с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по мобилния телефонен номер, посочен във формуляра за кандидатстване с цел уговаряне доставката на Записа на заповед и копие от договора на хартиен носител за полагане на подпис от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. След всяко плащане КРЕДИТОРЪТ привежда незабавно Записа на заповед в съответствие с остатъка по задължението. При погасяване на задължението на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, КРЕДИТОРЪТ е длъжен при поискване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да върне издадения запис на заповед.
5.4. След сключване на Договора за кредит, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да съхрани и възпроизведе ОУ, индивидуалния договор и погасителния план /когато е приложим/ на хартия или в електронна форма.


VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6.1. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да изпълни задължението си за предоставяне на кредита в брой или чрез превод по банковата сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, посочена във Формуляра за кандидатстване в срок до края на първия работен ден, следващ деня на сключването на договора, а в случаите, когато е налице съгласие за издаване на Запис на заповед от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ – в срок до края на първия работен ден, следващ деня на получаването на подписания оригинал на Записа на заповед на хартиен носител от КРЕДИТОРА.
6.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да върне предоставения кредит и да заплати лихвите по него в сроковете и по начина, уговорени в индивидуалния договор и погасителния план към него /когато е приложимо/.
6.3. Срокът на договора се уговаря в месеци и започва да тече от деня на предоставянето на кредита и изтича на съответното число на последния месец от този срок. Ако последният ден от срока е неработен, то срокът изтича в края на предходния работен ден. Когато страните са уговорили месечни вноски, вноските следва да бъдат плащани най-късно до края на съответното число /числото на предоставяне на кредита/ на всеки месец. Ако месеца няма такова число, то плащането се дължи до края на последния ден от месеца.
6.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ извършва плащанията по договора в брой на адрес на управление: гр. София, ул. Пъстър Свят No23А, Партер 2 или по банков път по посочените в индивидуалния договор банкови сметки на КРЕДИТОРА, като в платежното нареждане е длъжен да посочи своите имена и номера на договора. Ако не стори това и ДРУЖЕСТВОТО получи плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, то това плащане не се смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация. В този случай КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да заплати законна лихва за забавянето на плащането.
6.5. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право по всяко време, безвъзмездно да получи от КРЕДИТОРА информация за извършените и предстоящи плащания, като изпрати искане в този смисъл на адреса на електронната поща на ДРУЖЕСТВОТО - office@helpcredit.eu .
6.6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право предсрочно да погаси изцяло или частично предоставения кредит, като уведоми за това ДРУЖЕСТВОТО, чрез изпращане на електронно изявление в този смисъл на адреса на електронната поща на ДРУЖЕСТВОТО - office@helpcredit.eu ., което задължително съдържа сумата и датата на предсрочно погасяване. В този случай, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща всички суми станали изискуеми към датата на предсрочното погасяване, сумата от кредита, предмет на предсрочно погасяване, както и обезщетение в размер на:
- без такса върху предсрочно погасената сума, ако оставащият срок на договора е по – голям от една година,
- без такса върху предсрочно погасената сума, ако оставащият срок на договора е по – малък от една година.
За размера на задълженията по предходното изречение КРЕДИТОРЪТ уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в срок до три работни дни, считано от датата на получаване на искането за предсрочно погасяване.


Раздел VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ - НЕУСТОЙКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ПО ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ, ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ.
7.1. При неизпълнение на задължението на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за плащане на дължимата сума (главница, и лихва за ползване) или на част от нея в сроковете, посочени в договора за кредит, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО обезщетение за забава в размер на законната лихва върху забавената сума за дните на забавата.
7.2 Законната лихва, определена съгласно предходната точка, се дължи от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ независимо и в едно с лихви за ползване по кредита.
7.3. При частично плащане, на първо място се погасяват задълженията за законната лихва и други плащания, след това и лихвата за ползване и накрая главницата по заема.
7.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ДРУЖЕСТВОТО всички разходи за покани, за ползването на услуги по събиране на задължението, както и разходите по принудителното събиране на задължението и др.
7.5. ДРУЖЕСТВОТО има право да изпраща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за кредит, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.
7.6. Дружеството има право да обяви вземанията си за предсрочно изискуеми в следните случаи:
7.6.1. При забава от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за погасяване на една или повече вноски по кредита, продължила повече от 3 дни;
7.6.2. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е предоставил неверни данни за сключването на договора;
7.6.3. В случай на промяна в имущественото състояние на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, водеща до намаляване на неговата платежоспособност, включително наличие на необслужвани задължения към други кредитори и др.
7.7. ДРУЖЕСТВОТО обявява предсрочната изискуемост чрез отправяне на електронно изявление на адреса на електронната поща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или в неговия профил.
7.8. В случаите на обявена предсрочна изискуемост, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпада в забава за връщане на целия кредит и за заплащане на всички лихви и такси по него, считано от деня, следващ датата на получаване на изявлението по предходния член. Считано от тази дата, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на законната лихва върху цялата дължима сума (главница, и лихва за ползване). Когато основанието за предсрочна изискуемост е забава /чл. 7.6.1./, наред със законната лихва по предходното изречение, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща и начислената към датата на предсрочна изискуемост законната лихва по чл. 7.1.
7.9. При неизпълнение на задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и не плащане на дължимата сума в уговорените срокове ДРУЖЕСТВОТО, може да прехвърли вземането си (главница, лихва за ползване и неустойки) на трети лица.
7.10. Всяка от страните е длъжна да обезщети другата за виновно причинените вреди, произтичащи от неизпълнение на задълженията по ОУ и Индивидуалните договори.
7.11. Страните не носят отговорност за вреди, произтичащи от непреодолима сила, които те не са могли самостоятелно да контролират и предотвратят, в това число: пречки в работата на телекомуникационните средства за връзка (работата на интернет доставчиците или мобилните оператори), сривове, закъснение на изпращането на текста и/или загубването на текстовото съобщение и др. Всяка страна следва да уведоми писмено насрещната страна в подходящ срок за настъпването на непреодолимата сила.


Раздел VІІІ. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.
8.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на Договора. В този случай, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен в срок от 30 календарни дни от изпращане на отказа си от договора да върне на ДРУЖЕСТВОТО получената като кредит сума, както и лихвата за ползване, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, съгласно уговорения в индивидуалния договор за кредит размер.
8.2. Упражняването на правото на отказ от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се осъществява с изпращането на писмено изявление на хартиен носител – на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО: гр. София, ул. Пъстър Свят No23А, Партер 2 или по факс на следния номер: +359 2 4652037.
8.3. УВЕДОМЛЕНИЕТО по предходния член задължително съдържа: трите имена и ЕГН на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ; номер на Договора за кредит; изявление за отказ от договора; датата и мястото на съставяне на уведомлението и подпис.
8.4. Отказът на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът за кредит се прекратява, ако уведомлението по т.8.2. е направено в срока и по реда на този раздел и при условие, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е върнал на ДРУЖЕСТВОТО получената като кредит сума, както и лихвата за ползване в 30-дневния срок по т. 8.1.


Раздел ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
9.1. Със сключването на Договор за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава своето изрично и безусловно съгласие, “ДРУЖЕСТВОТО” да обработва неговите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679) като получава справки от регистри на трети страни – частни и държавни до които е получило достъп при сключването и изпълнението на Договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани лица.
9.2. Със сключването на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че му е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, а именно че:
а) ДРУЖЕСТВОТО е вписано като администратор на лични данни в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни;
б) Предоставените от него лични данни се използват от ДРУЖЕСТВОТО за целите на сключването и изпълнението на договора, за извършване на директен маркетинг, както и за реализация на законните права и интереси на ДРУЖЕСТВОТО във връзка със сключения договор;
в) Предоставянето на личните му данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето на лични данни е основание за ДРУЖЕСТВОТО да откаже да сключи договор;
г) Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.
9.3. Освен, ако не е предвидено друго в настоящите ОУ, всички уведомления и изявления по сключен Договор за кредит трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, имейл, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка са изпратени до адресите /номерата/ на страните, посочени при сключване на Договора. В случай, че някоя от страните промени данните си за кореспонденция, тя е длъжна да уведоми другата за промяната. До получаването на такова уведомление, всички съобщения, отправени до старите данни за кореспонденция, ще се считат за получени.
9.4. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях и сключените в тази връзка Договори следва да бъдат решавани от страните чрез преговори. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да подава възражения и жалби до КРЕДИТОРА, като последният е длъжен да уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за своето становище/решение/ в срок от 30 дни, считано от получаването на жалбата или възражението. Независимо от реализирането на процедурата по предходното изречение, споровете могат да бъдат отнасяни за разрешаване до Помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите или до компетентния български съд.
За неуредените в тези Общи условия и в Договора за потребителски кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Тези Общи условия са приети с решение на общо събрание на “ХЕЛП КРЕДИТ” АД на 25 Септември 2023 г.