0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КАРТА MASTERCARD
В настоящите Общи условия са посочени условията, при които Хелп Кредит АД Агент на дружество издател на електронни пари предоставя за ползване издадената на Държателя предплатена Mastrecard карта
I. ДЕФИНИЦИИ:
1. „Издател“: Хелп Кредит АД, Агент извършващ посреднически и представителни дейности при процедура по подготовка за сключване и при изпълнение на типовите договори за издаване и ползване на предплатена карта MasterCard ЕИК 203569425, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Пъстър Свят 23А, в качеството му на лицензирано от Българската народна банка представител на дружество за електронни пари съгласно Рег. № БНБ-62506/12.04.2017 г., вписано в регистъра на Дружествата за електронни пари, поддържан от Българската Народна Банка, и вписано в Регистъра на администратори на лични данни под УИН 423738 – по-нататък Издател;

2. „Държател“: Дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Издателя, заявило е желание за издаване на предплатена карта от Издателя и е сключило с Издателя Рамков договор за издаване и ползване на предплатена карта MasterCard;

3. „Електронни пари”: представлява номиналната стойност на предоставена от Държателя парична сума, която се съхранява в електронна форма в информационната система на Издателя. Електронните пари се издават чрез вписване по партидата на Държателя на размера им, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, воден в информационната система на Издателя. Издадените електронни пари могат да се ползват за извършване на платежни операции чрез издадена от Издателя предплатена карта MasterCard, до срока на нейната валидност, както и да се допълват или презареждат от Държателя по реда на този Договор.

4. „Предплатена карта MasterCard” /наричана още “Карта”/ е платежен инструмент по смисъла на Закона за платежните услуги и на терминални устройства ATM или ПОС платежните системи /ЗПУПС/, предназначен за извършване на платежни операции с издадени на Държателя електронни пари. Картата има следните реквизити: уникален номер (PAN); магнитната лента; чип; поле за подпис на гърба на картата и CVC/CVV код за плащания при търговци в Интернет; година и месец на валидност. Предплатените карти се издават с логото на MasterCard International..

5. „ПИН”: е персонализирана защитна характеристика на Картата и представлява строго личен, персонален идентификационен номер - комбинация от четири цифри, издаден на Държател за всяка отделна Карта. ПИН е строго личен четири цифрен код за достъп до издадените електронни пари, който се въвежда посредством клавиатурата на терминални устройства ATM или ПОС. Въвеждането на ПИН от клавиатурата на ATM или ПОС устройство служи за доказване самоличността на Държателя.

6. „CVV2 код” е персонализирана защитна характеристика на Картата и представлява строго личен, трицифрен код, който е отбелязан на обратната страна на Картата и служи за извършване на платежни операции в интернет сайтове, които приемат разплащания с карти MasterCard, като допълнително доказателство за самоличността на Държателя. Валиден е до изтичане валидността на Картата, като същият не може да се променя. При всяко преиздаване на картата се създава нов код.

7. „Работен ден” ” е всеки ден, който е официално обявен за работен ден в Република България, с работно време, съгласно работното време с клиенти на Издателя.

8. „Платежна операция”: е плащане от Държателя с издадените му от Издателя електронни пари чрез Картата, на терминални устройства ATM или на ПОС в търговски обект, или в Интернет.

9. „Тарифа“: Тарифа, приета от Издателя за таксите, които последното събира при издаване на Предплатена карта, както и издаване и обслужване на операции с електронни пари;

10. „Блокиране на Карта": е временно преустановяване на обслужването на Картата едностранно от страна на Издателя , водещо до обективна невъзможност за ползване на Картата. Издателя води регистър на всички блокирани Карти.

11. „Деактивиране на Картата": е окончателното преустановяване обслужването на Картата от страна на Издателя .

12. „БОРИКА" е платежна система за обслужване на плащания по операции с платежни карти на територията на Република България.

13. „GPS" е платежна система за обслужване на плащания по операции с платежни карти на територията на Република България.

14. „ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ATM (Automated Teller Machine)" е банкомат - устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между сметки, извършване на справочни и други платежни и неплатежни операции.

15. „ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ПОС (Point of Sale, Point of Service)" е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги или получаване на пари в брой чрез използване на Картата.

16. „Виртуално терминално устройство ПОС” (Virtual POS Terminal) е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършват преводи по сметки или плащане на стоки и услуги чрез Интернет, терминални устройства АТМ или цифрови телефони при използване на карта в онлайн режим

17.„Рамков договор” или „Договор” е РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПЛАТЕНА КАРТА MASTERCARD”, сключван между Издателя и Държателя, на основание Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/. Неразделна част от договора са настоящите Общи условия с Приложение „Картови лимити” и Тарифата, заедно с всички техни изменения и допълнения към датата на прилагането им.

18.„Кредитор” е: Хелп Кредит АД, извършващ посреднически и представителни дейности при процедура по подготовка за сключване и при изпълнение на типовите договори за издаване и ползване на предплатена карта MasterCard ЕИК 203569425, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Пъстър Свят 23А, в качеството му на лицензирано от Българската народна банка представител на дружество за електронни пари съгласно Рег. № БНБ-62506/12.04.2017 г., вписано в регистъра на Дружествата за електронни пари, поддържан от Българската Народна Банка, и вписано в Регистъра на администратори на лични данни под УИН 423738.

19.„Кредитополучател” е: Физическо лице използващо финансовите услуги на Хелп Кредит АД.

II. ИЗДАВАНЕ НА КАРТА:
Чл. 1. По искане на Държателя, Издателя издава на Държателя Предплатена карта, чрез която Държателят може да използва заредени от последния електронни пари за извършване на Платежни операции, както е посочено в тези Общи условия, Рамковия Договор и Тарифата. Предплатената карта, както и електронните пари се издават от Издателя , при условията на тези Общия условия и Рамковия договор, сключен с Издателя. Издателят определя операционните лимити за транзакции по Картата, дефинирани в Приложение „Картови лимити”, представляващо неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 2.КРЕДИТ може да получи всяко дееспособно физическо лице, с постоянен адрес в Република България, на възраст от 18 до 75 години, което предварително е изразило изричното си искане за получаване на кредит, като се е регистрирало в Уеб – страницата на Хелп Кредит чрез попълването и изпращането на формуляр за кандидатстване, което е получило предварителното одобрение и което отговаря на останалите изисквания, установени с настоящите ОУ.

2.1. Предлаганата от “ХЕЛП КРЕДИТ” АД финансова услуга представлява предоставяне на потребителски кредит на физически лица (КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ) от разстояние чрез превеждане на одобрения паричен кредитен лимит по карта Mastercard, за която услуга страните сключват индивидуален договор за кредит, и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се задължава да върне сумата в определения кредитен лимит срещу заплащане на уговорените между страните лихви, в сроковете, посочени в договора и при всички разпоредби на настоящите ОУ.

2.2. Договарянето се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, уеб-сайт и телефон), като договорът за потребителски кредит се сключва във формата на електронен документ и правоотношението се реализира, при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

2.3. Размерът на кредита се определя в зависимост от желанието на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в следните граници: от 100 лева до 10 000 лева.

2.4. По договора за потребителския кредит се начисляват следните такси и лихви:

2.4.1. Административна такса кандидатстване и обслужване на кредита – 15 лева.

2.4.2. Лихва за ползване на кредита – нейният размер се определя на месец в зависимост от размера на кредита и срока за неговото връщане. Информацията за дължимата такса и лихва за ползване на кредита е достъпна за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в предложението за индивидуален договор.

2.4.3. Всички разноски във връзка с предоставяне на потребителския кредит са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.

2.4.4. КРЕДИТОРЪТ не може да изисква и да събира от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ каквото и да е плащане, включително на лихви, такси, комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор за потребителски кредит.

2.5. Срокът за връщането на кредита и за заплащането на уговорените такси и лихви е не по–малко от 1 месец и не повече от 60 месеца.

2.6. Начин за връщане на кредита:

2.6.1. В брой на адрес на управление: гр. София, ул.Пъстър Свят No23А, Партер 2, По банков път чрез превод за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по банковите сметки на Хелп Кредит АД, чрез номер по КИН в каси ИЗИ ПЕЙ и Кештерминал посочени в индивидуалния договор.

2.6.2. Връщането на кредита и заплащането на лихвите се извършва от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ еднократно в края на срока на договора или на равни месечни вноски, като сумата от кредита и дължимите такси се разделя на броя на вноските. Когато погасяването се извършва на вноски, КРЕДИТОРЪТ предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ погасителен план, съдържащ броя, размера и датите на изискуемост на вноските, както и разбивка на всяка вноска, показваща погасяването на главницата и лихвите, който е неразделна част от индивидуалния договор и настоящите ОУ.

2.7. Услугите предоставяни от Хелп Кредит АД могат да се използват от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ само за лично ползване и не с търговска цел.

2.8. На КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се предоставя едновременно не само един кредит. Нов кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да получи, като кандидатства отново през профила си по указания в следващия раздел начин, само тогава, когато напълно е изплатил взетия преди това кредит и изцяло е изпълнил по надлежния ред задълженията си по Договора.

2.9. Всички плащания по Договора се извършват в български лева. Ако някоя от страните извърши плащане във валута, различна от лева, то разходите по превалутирането са за нейна сметка.

2.10. Всички плащания се смятат за извършени от момента на получаването им в брой или от постъпването им в банковата сметка получателя /бенефициента/.

2.11. За да получи потребителски кредит, КЛИЕНТЪТ трябва да се регистрира в Уеб - страницата на Хелп Кредит АД - http://www.helpcredit.eu/ , като при попълването на Формуляра за кандидатстване зададе потребителско име, представляващо действителен личен адрес на електронна поща и парола /личен профил на КЛИЕНТА/. Формулярът за кандидатстване представлява стандартизирана електронна форма за отпускане на потребителски кредит, съдържаща лични данни на КЛИЕНТА - Имена, ЕГН, Адрес, Лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, Актуален e-mail и данни за желания кредит - сума, срок за ползване на кредита, начин на връщане, банкова сметка в лева и др. Формулярът съдържа подробни указания за начина на попълване, редактиране и изпращане – „стъпка по стъпка”. При попълване на Формуляра КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави вярна и точна информация за себе си. Забранява се регистрацията под неистинско име, чуждо или изменено собствено име или въвеждането на други неверни данни;

2.12. След попълване на формуляра за кандидатстване КЛИЕНТЪТ има право да прегледа въведените данни, в случай на грешка или неточност – да ги редактира и да ги потвърди.

2.13. След потвърждаването на данните КЛИЕНТЪТ изпраща формуляра на Хелп Кредит АД чрез натискане на бутона „Изпрати”. Предоставянето на информация от КЛИЕНТА и нейното приемане от Хелп Кредит АД не задължава последното да предостави кредит на КЛИЕНТА.

2.14. С изпращането на Формуляра за кандидатстване КЛИЕНТЪТ:

2.14.1. Изразява изричното си желание за предоставяне на финансова услуга от разстояние срещу заплащане.

2.14.2. Дава съгласието си за обработка на личните му данни и упълномощава Хелп Кредит АД да извършва проверки в Национален Осигурителен Институт, Държавните регистри, Кредитните учреждения, при Телефонните оператори и други, относно достоверността на представените от него данни и съответствието им с Общите условия, както и относно наличието на задължения в регистрите за нарушения по плащанията.

2.14.3. Декларира, че е предоставил верни и точни данни.

2.14.4. Се задължава:

- да внася в срок от 3 дни промени в предоставените данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;

- да уведоми незабавно Хелп Кредит АД за всяко неоторизирано използване на профила му, както и за всяко друго нарушаване на сигурността на адреса на електронната поща на Хелп Кредит АД office@helpcredit.eu ;

- да прекратява достъпа до профила си чрез използване на бутона (изход) в края на всяка потребителска сесия;

- да поддържа конфиденциалността на информацията за достъп до профила, като е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговата регистрация;

- да използва парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до тях нямат достъп други лица.

2.15. Хелп Кредит АД разглежда получените формуляри за кандидатстване в рамките на работното си време от 9:00 до 19:00 часа в работни дни, като извършва проверка на достоверността на данните и оценка на кредитоспособността на КЛИЕНТА. В тази връзка Хелп Кредит АД има право:

- да позвъни на посочените във Формуляра за кандидатстване телефони и да уточни представените от КЛИЕНТА данни.

- да изисква и допълнителни данни, включително копие на лична карта, изпратено по имейл или по факс, в случай че се съмнява в истинността на данните

2.16. Хелп Кредит АД е длъжно да уведоми КЛИЕНТА за взетото положително или отрицателно решение за предоставяне на кредит най-късно до края на първия работен ден, следващ получаването на Формуляра за кандидатстване.

2.17. Уведомяването се извършва чрез изпращане на съобщение, достъпно в профила на КЛИЕНТА.

2.18. Положителното решение /одобрение/ може да предвижда срок на кредита, който е по-дълъг от срока, посочен от КЛИЕНТА във Формуляра за кандидатстване. При положително решение Хелп Кредит АД предоставя на разположение в профила на КЛИЕНТА едновременно:

2.18.1. Конкретните параметри на одобрението: размер на кредита – съгласно Формуляра за кандидатстване; срок на кредита и брой на месечните вноски – съгласно одобрението; размер на лихвите, размер на вноската – съгласно настоящите ОУ и кредитния калкулатор.

2.18.2. Преддоговорна информация под формата на стандартен европейски формуляр, съгласно Приложение № 2 от Закона за потребителския кредит, която може да бъде съхранена в електронна форма и възпроизвеждана от КЛИЕНТА.

4.8.3. Индивидуалния договор, Погасителния план /когато е приложимо/ и ОУ във формата на електронни документи, които след предоставянето им на КЛИЕНТА не подлежат на промяна, нито от страна на Хелп Кредит АД, нито от страна на КЛИЕНТА.

2.18.4. Предупреждение, че одобрението, преддоговорната информация и индивидуалният договор, ведно с ОУ и погасителния план, са валидни и могат за бъдат приети от КЛИЕНТА в срок от 24 часа, считано от момента на получаването на уведомлението за положителното решение за предоставяне на кредита.

2.19. При отрицателно решение Хелп Кредит АД не е длъжно да обосновава пред КЛИЕНТА отказа за предоставяне на кредита, но е длъжно да го уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от извършената проверка и за сведенията, които се съдържат за него в съответните бази данни за оценка на кредитоспособността.

2.20. След като КЛИЕНТЪТ е получил одобрение за предоставяне на потребителски кредит, той разполага с времето по т. 2.18.4 да се запознае с преддоговорната информация, ОУ, индивидуалния договор и погасителния план /когато е приложимо/ в своя профил и да сключи договора чрез последователно натискане на бутоните „Съгласен съм с ОУ” и „Сключи договор”.

2.21.1. Ако КЛИЕНТЪТ завърши процедурата по настоящия член в срок, между него и Хелп Кредит АД е налице сключен Договор за потребителски кредит и страните придобиват съответно качеството КРЕДИТОР и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.

2.21.2. Ако КЛИЕНТЪТ не завърши процедурата по настоящия член или стори това след изтичането на 24-часовия срок, между страните не възникват права и задължения по договор за потребителски кредит.

2.22. Със сключването на договора КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ:

2.22.1. Заявява изричното си желание изпълнението на договора от страна на Хелп Кредит АД да започне преди изтичането на срока за отказ от договора.

2.22.2. Приема, съгласен е и се задължава да изпълнява договора, ведно с ОУ.

2.22.3. Заявява, че: 1) разбира и желае настъпването на правните последици на договора, получил е от Хелп Кредит АД разяснения и пълна информация за правата и задълженията си по договора и не сключва договора поради грешка, измама, принуда или крайна нужда; 2) осведомен е за дължимите лихви, както и че лихвите в друга финансова институция или банка могат да са по-ниски и независимо от това желае да получи кредит от Хелп Кредит АД и не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; 3) предоставил е на Хелп Кредит АД цялата действителна информация за своето икономическо положение и то му позволява своевременно и точно да изпълни условията на Договора.

2.23. Когато КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се е съгласил да гарантира изпълнението на своето задължение за заплащане на дължимите суми, чрез издаването на Запис на заповед за сума равна на кредита и лихвите по него КРЕДИТОРЪТ се свързва с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по мобилния телефонен номер, посочен във формуляра за кандидатстване с цел уговаряне доставката на Записа на заповед и копие от договора на хартиен носител за полагане на подпис от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. След всяко плащане КРЕДИТОРЪТ привежда незабавно Записа на заповед в съответствие с остатъка по задължението. При погасяване на задължението на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, КРЕДИТОРЪТ е длъжен при поискване от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да върне издадения запис на заповед.

2.24. След сключване на Договора за потребителски кредит, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да съхрани и възпроизведе ОУ, индивидуалния договор и погасителния план /когато е приложим/ в електронна форма.

2.25. Хелп Кредит АД се задължава да изпълни задължението си за предоставяне на кредита чрез превод по Хелп Кредит Карта Mastercard на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, посочена във Формуляра за кандидатстване в срок до края на първия работен ден, следващ деня на сключването на договора, а в случаите, когато е налице съгласие за издаване на Запис на заповед от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ – в срок до края на първия работен ден, следващ деня на получаването на подписания оригинал на Записа на заповед на хартиен носител от КРЕДИТОРА.

2.26. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да върне предоставения кредит и да заплати лихвите по него в сроковете и по начина, уговорени в индивидуалния договор и погасителния план към него /когато е приложимо/.

2.27. Срокът на договора се уговаря в месеци и започва да тече от деня на предоставянето на кредита и изтича на съответното число на последния месец от този срок. Ако последният ден от срока е неработен, то срокът изтича в края на първия следващ работен ден. Когато страните са уговорили месечни вноски, вноските следва да бъдат плащани най-късно до края на съответното число /числото на предоставяне на кредита/ на всеки месец. Ако месеца няма такова число, то плащането се дължи до края на последния ден от месеца.

2.28. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ извършва плащанията по договора в брой на адрес на управление: гр. София, ул.Пъстър Свят No23А, Партер 2 или по банков път по посочените в индивидуалния договор банкови сметки на КРЕДИТОРА, като в платежното нареждане е длъжен да посочи своите имена и номера на договора. Ако не стори това и Хелп Кредит АД получи плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, то това плащане не се смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация. В този случай КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да заплати законна лихва за забавянето на плащането.

2.29. ККРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право по всяко време, безвъзмездно да получи от КРЕДИТОРА информация за извършените и предстоящи плащания, като изпрати искане в този смисъл на адреса на електронната поща на Хелп Кредит АД - office@helpcredit.eu .

2.30. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право предсрочно да погаси изцяло или частично предоставения кредит, като уведоми за това Хелп Кредит АД, чрез изпращане на електронно изявление в този смисъл на адреса на електронната поща - office@helpcredit.eu ., което задължително съдържа сумата и датата на предсрочно погасяване. В този случай, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща всички суми станали изискуеми към датата на предсрочното погасяване, сумата от кредита, предмет на предсрочно погасяване, както и обезщетение в размер на:

- без такса върху предсрочно погасената сума, ако оставащият срок на договора е по – голям от една година,

- без такса върху предсрочно погасената сума, ако оставащият срок на договора е по – малък от една година.

За размера на задълженията по предходното изречение КРЕДИТОРЪТ уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в срок до три работни дни, считано от датата на получаване на искането за предсрочно погасяване.

2.31. При неизпълнение на задължението на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за плащане на дължимата сума (главница, и лихва за ползване) или на част от нея в сроковете, посочени в договора за кредит, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на Хелп Кредит АД обезщетение за забава в размер на законната лихва върху забавената сума за дните на забавата.

2.32 Законната лихва, определена съгласно предходната точка, се дължи от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ независимо и в едно с лихви за ползване по кредита.

2.33. При частично плащане, на първо място се погасяват задълженията за законната лихва и други плащания, след това и лихвата за ползване и накрая главницата по заема.

2.34. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да възстанови на Хелп Кредит АД всички разходи за покани, за ползването на услуги по събиране на задължението, както и разходите по принудителното събиране на задължението и др.

2.35. Хелп Кредит АД има право да изпраща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за кредит, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.

2.36. Хелп Кредит АД има право да обяви вземанията си за предсрочно изискуеми в следните случаи:

2.36.1. При забава от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за погасяване на една или повече вноски по кредита, продължила повече от 3 дни;

2.36.2. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е предоставил неверни данни за сключването на договора;

2.36.3. В случай на промяна в имущественото състояние на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, водеща до намаляване на неговата платежоспособност, включително наличие на необслужвани задължения към други кредитори и др.

2.37. Хелп Кредит АД обявява предсрочната изискуемост чрез отправяне на електронно изявление на адреса на електронната поща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или в неговия профил.

2.38. В случаите на обявена предсрочна изискуемост, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпада в забава за връщане на целия кредит и за заплащане на всички лихви по него, считано от деня, следващ датата на получаване на изявлението по предходния член. Считано от тази дата, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на Хелп Кредит АД неустойка в размер на законната лихва върху цялата дължима сума (главница, и лихва за ползване). Когато основанието за предсрочна изискуемост е забава /чл. 3.36.1./, наред със законната лихва по предходното изречение, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща и начислената към датата на предсрочна изискуемост законната лихва по чл. 2.31.

2.39. При неизпълнение на задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и неплащане на дължимата сума в уговорените срокове Хелп Кредит АД, може да прехвърли вземането си (главница, лихва за ползване и неустойки) на трети лица.

2.40. Всяка от страните е длъжна да обезщети другата за виновно причинените вреди, произтичащи от неизпълнение на задълженията по ОУ и Индивидуалните договори.

2.41. Страните не носят отговорност за вреди, произтичащи от непреодолима сила, които те не са могли самостоятелно да контролират и предотвратят, в това число: пречки в работата на телекомуникационните средства за връзка (работата на интернет доставчиците или мобилните оператори), сривове, закъснение на изпращането на текста и/или загубването на текстовото съобщение и др. Всяка страна следва да уведоми писмено насрещната страна в подходящ срок за настъпването на непреодолимата сила.

2.42. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на Договора. В този случай, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен в срок от 30 календарни дни от изпращане на отказа си от договора да върне на Хелп Кредит АД получената като кредит сума, както и лихвата за ползване, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, съгласно уговорения в индивидуалния договор за кредит размер.

2.43. Упражняването на правото на отказ от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се осъществява с изпращането на писмено изявление на хартиен носител – на адреса на управление на Хелп Кредит АД: гр. София, ул. Пъстър Свят No23А, Партер 2 или по факс на следния номер: +359 2 4652037.

2.44. УВЕДОМЛЕНИЕТО по предходния член задължително съдържа: трите имена и ЕГН на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ; номер на Договора за кредит; изявление за отказ от договора; датата и мястото на съставяне на уведомлението и подпис.

2.45. Отказът на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът за кредит се прекратява, ако уведомлението по т.2.42. е направено в срока и по реда на този раздел и при условие, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е върнал на Хелп Кредит АД получената като кредит сума, както и лихвата за ползване в 30-дневния срок.

(2) Картата е собственост на Издателя. Картата не е обвързана с платежна сметка.

(3) Картата се предава лично единствено на Държателя от Издателя. При получаването на Картата Държателят е длъжен да представи своята лична карта с цел удостоверяване на самоличността му. Държателят е длъжен да се подпише на мястото за подпис на обратната страна на Картата незабавно след нейното получаване.

(4) Картата се издава със срок на валидност от 3 години. В случай, че след изтичане на срока, за който е издадена Картата, Държателят желае да поднови нейната валидност, последният следва да заяви това обстоятелство пред Издателя чрез попълване и представяне на искане за преиздаване на Картата.

III. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ:
Чл. 2. (1) За извършване на Платежни операции чрез Карта, Държателят следва да предостави средства за зареждане на електронни пари по Картата, за което се дължи такса съгласно Тарифата. Средствата могат да бъдат предоставени по банков път чрез превод по банкова сметка на Издателя. В случай, че преводът е извършен във валута, различна от валутата на Картата, полученият превод се превалутира по курс определен от Издателя за деня на получаването му. Предоставените средства се депозират в специална сметка на Издателя по чл. 21, ал. 2 от ЗПУПС и се държат отделно от средствата на Издателя.

(2) При получаването на средства съгласно ал. 1, Издателя издава електронни пари по номинал и с тази сума се увеличават държаните от Държателя електронни пари по Картата, с които може да извършва Платежни операции.

(3) Средствата се считат за предоставени от Държателя и получени от Издателя при заверяване на сметката на Издателя с внесената сума.

(4) Предоставените средства не представляват влог или други възстановими средства по смисъла на Закона за кредитните институции. Издателя не начислява и не изплаща на Държателя лихва върху предоставените средства.

IV. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ
Чл. 3. (1) Издателят изкупува по номинална стойност държаните електронни пари по искане на Държателя за това, отправено в писмена форма в офис на Издателя. Държателят може да отправи искане за обратно изкупуване по всяко време от действието на Рамковия договор.

(2) Издателят изкупува обратно посочената в искането на Държателя сума, до размера на държаните от Държателя електронни пари. За обратното изкупуване се начислява такса съгласно Тарифата, ако е налице поне едно от следните обстоятелства:
- когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на срока на Рамковия договор;
- когато обратното изкупуване е поискано повече от една година след датата на изтичане на срока на Рамковия договор.

Чл. 4. Сумата на обратно изкупените електронни пари се заплаща по банкова сметка, чийто титуляр е Държателят, като всички банкови и други такси в тази връзка се поемат от Държателя. Издателят заплаща сумата на обратно изкупените електронни пари в срок до 45 дни от подаване на искането за обратно изкупуване.

V. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ С КАРТА
Чл. 5. (1) Държателят може да извършва Платежни операции с Картата само до размера на разполагаемите по картата електронни пари.

(2) Картата може да се използва за транзакции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на ATM – устройства, означени с логото на MasterCard; за транзакции за плащане чрез използването на ПОС – устройства, означени с логото на MasterCard; транзакции за плащане чрез други електронни платформи – online (плащания в интернет). Платежните операции с Картата се осъществяват след автоматична проверка на издадените електронни пари по Картата и операционните лимити за транзакции дефинирани в Приложение „Картови лимити”, представляващо неразделна част от настоящите Общи условия. За извършване на всяка една операция, Държателят е длъжен да подпише лично и със своя подпис (идентичен с този на гърба на Картата) документ (разписка от ПОС терминал или слип от импринтер), който съдържа данни за транзакцията и/или да въведе ПИН или CVV2. Чрез предоставянето на пластината на Картата и/или въвеждане на ПИН или CVV2 за реализиране на конкретна платежна операция, Държателят извършва следните действия за сметка на издадените му електронни пари:
- неотменимо нареждане до Издателя и съгласие да извърши платежната операция, и
- безусловно съгласие и нареждане на Издателя да усвои средства от заредените електронни пари по Картата, сумата на транзакцията, ведно с всички дължими такси и комисионни съгласно Тарифата, неразделна част от Рамковия договор.

(3) Даването на нареждане за извършването на Платежни операции посредством Картата може да се осъществи по следните начини:
- при операции, извършвани на терминално устройство АТМ чрез поставяне на Картата в терминалното устройство АТМ и въвеждане на ПИН от клавиатурата на АТМ;
- при транзакции, извършвани на терминално устройство ПОС, при физическо представяне на Картата чрез безконтактно прочитане на картата /ако терминалът има такава функционалност/, чрез поставяне или прокарване на Картата в/през терминалното устройство ПОС, а в случаите, в които терминалното устройство ПОС изиска въвеждането на ПИН и въвеждане на ПИН от клавиатурата на ПОС.
- при неприсъствени операции, извършвани през интернет: вписване/попълване на номера на Картата, името на Държателя, срока на валидност на Картата и CVV2 кода на Картата в съответните полета на интернет- сайта на търговеца.

(4) Държателят се съгласява, че за целите на изпълнение на платежни операции посредством Картата, всяко действие, описано по-горе, извършено посредством Картата, представлява валидно платежно нареждане на Държателя за извършване на Платежна операция, като Издателя се задължава да изпълни така даденото платежно нареждане след постъпването му при него и при наличие на предпоставките, посочени в настоящите Общи условия и Рамковия договор; Моментът на получаване на Платежното нареждане, подадено от Държателя, е моментът, в който цялата информация за извършеното Платежно нареждане постъпят в счетоводно - информационната система на Издателя.

(5) Приемането на плащания и изпълнението на Платежни операции чрез Карта могат да се извършват и от доставчик на платежни услуги, различен от Издателя, наричан акцептираща институцияя.

Чл. 6. Държателят може да извършва следните неплатежни операции чрез Картата:
- Справки относно актуален размер на държаните електронни пари, текуща информация за извършени платежни операции и получени средства;
- Смяна на ПИН.

VI. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПИН, CVV2.
Чл. 7. (1) При получаване на Картата Издателят предоставя на Държателя и неговия ПИН чрез изпращане на SMS, след активиране на картата от страна на Държателя. CVV2 е отбелязан на обратната страна на всяка Карта.

(2) Държателят декларира, че е запознат със същността на Картата като средство за извършване на плащания и други услуги, както и с използването на ПИН, като се задължава да съхранява Картата и да пази ПИН при пълна конфиденциалност. Въвеждането на ПИН или CVV2 има правното действие на саморъчно поставен правно валиден подпис на Държателя и с въвеждането им последният изразява съгласието си и неотменимо нарежда на Издателя да осъществи съответната платежна операция.

(3) Държателят е длъжен да полага грижи за опазване на Картата, ПИН и CVV2 срещу унищожаване, изгубване, кражба, подправяне, копиране (скимиране), използване от трето лице или използване по друг неправомерен начин и други рискове (неправомерно използване), с усилията, които полага за опазване на собственото си имущество. Той е длъжен да запомни своя ПИН и да не съхранява записан по какъвто и да е начин своя ПИН на същото място, на което съхранява Картата. Държателят е длъжен да не предоставя на трети лица Картата, да съхранява Картата на място, недостъпно за трети лица, да я пази от въздействието на магнитни и други вредоносни носители, както и да извършва всякакви други действия, чрез които да я пази от горепосочените рискове и да не извършва никакви действия, които позволяват настъпването на горепосочените рискове.

(4) В случай на унищожаване, изгубване, кражба, подправяне, копиране (скимиране), използване от трето лице, извършване на операция с Картата, която не е одобрена от Държателя или използване по друг неправомерен начин и други рискове (неправомерно използване), Държателят се задължава по всеки възможен начин, съгласно описаното по-долу да уведоми незабавно Издателя. Издателят осигурява блокирането на Картата в рамките на един час от уведомлението.

((5) Държателят понася загубите, свързани с всички неразрешени платежни операции, произтичащи от използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент - Картата, когато не е успял да запази персонализираните защитни характеристики на инструмента, до максимален размер от 300 (триста) лв.

(6) Държателят понася всички загуби, свързани с неразрешени платежни операции, ако ги е причинил чрез измама или с неизпълнението на едно или повече от задълженията си по ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на този член и/или на задълженията по член 10 умишлено или поради груба небрежност. В тези случаи Държателят понася вредите независимо от размера им.

(7) След уведомяване по реда на ал. 4 по-горе, Държателят не понася никакви имуществени вреди, произтичащи от използване на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, с изключение на случаите, когато Държателят е действал чрез измама.

VII. ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ.
Чл. 8. (1) Държателят може да се информира за извършените с неговата Карта операции на електронен адрес: cards@helpcredit.eu или като се обади на тел. 0700 20 444 (09:00 – 19:00 от понеделник до събота).

(2) Данните за всяка платежна операция при използване на Карта се записват в информационната система на Издателя и се отразяват в квитанциите, които се издават от ATM или ПОС. Тези квитанции се считат валидно доказателство за платежната операция, отразена в тях.

(3) За извършените с Картата транзакции Издателят предоставя на Държателя възможност да проверява извършените транзакции чрез он-лайн платформата си, като Държателят се счита за надлежно уведомен за извършените платежни операции от момента на отразяването им на он-лайн платформата на Издателя. В платформата държателят може да проверява транзакциите, които съдържат следната задължителна информация: всички Операции, за които е използвана Картата, включително всички плащания, извършени посредством Картата; датите, на които Операциите са извършени; Размер на начислените такси по тези Операции.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ И ДЪРЖАТЕЛЯ.
Чл. 9. Държателят има право:

1. Да извършва операции с Картата, до размера на наличните по нея електронни пари, намалени с дължимите такси, но не повече от размера на определените лимити за една платежна операция, за 24 часа и за 7 последователни дни, определени от Приложение „Картови лимити”.

2. Да оспори писмено неразрешена или неточно изпълнена операция чрез Картата при условията и сроковете, посочени в настоящите Общи условия.

3. Да поиска писмено издаване на нова карта и/или нов ПИН-код след заплащане на такса, съгласно Тарифата, в следните случаи:
• унищожаване или повреждане на Картата;
• изгубване на Картата;
• противозаконно отнемане на Картата;
• задържане на Картата на банкомат в страната или чужбина;
• забравен ПИН код,
само при условие, че унищожената/изгубената/отнетата/задържаната карта е блокирана. Условието за блокиране по предходното изречение важи и в случай на забравен ПИН код.

Чл. 10. Държателят се задължава:

1. Да ползва Картата само лично в съответствие с условията за нейното издаване и ползване и да я съхранява надеждно и сигурно, като я пази с грижата на добър стопанин от загуба, унищожаване или повреждане (демагнетизиране, счупване, надраскване с остри предмети и други, правещи я негодна за употреба).

2. Да не отменя нареждане, дадено чрез неговата Карта, освен ако размерът не е бил определен при даване на нареждането.

3. Да пази в тайна своя ПИН-код и всички приложими пароли и кодове свързани с ползването на Картата, като вземе всички необходими мерки срещу узнаването им от трети лица /да не ги записва по начин, който дава възможност за узнаването им от трето лице, включително върху картата или каквато и да е вещ, която носи с Картата/.

4. Незабавно след узнаването да уведоми Издателят по реда на Настоящите общи условия в случай на изгубване, кражба, присвояване или неразрешена употреба на Картата.

5. Да се легитимира пред търговеца или търговската организация, приемащи плащания с карти, по тяхно желание.

6. Да върне картата в 30-дневен срок, считано от настъпване на едно от следните събития: повреда, изтичане на срока й на валидност или прекратяване на договора.

7. Да оказва необходимото съдействие на Издателят за изпълнение на настоящите Общи условия, както и за спазване на разпоредбите на всички приложими към настоящите Общи условия нормативни актове, в т.ч. разпоредбите срещу прането на пари.

Чл. 11. Издателят има право:

1. Да събира от Държателя такси и комисиони, съгласно предвиденото в Тарифата, представляваща неразделна част от Рамковия договор.

2. Да съобщава на Борика и картовите организации за състоянието на Картата, включително за покритието по нея и за размера на определените дневни и седмични лимити.

3. Да блокира използването на Картата по реда на настоящите Общи условия, включително при налагане на запор, по предвидения в закона ред, както и по обективни причини, свързани със: сигурността на картата/ите; съмнение за неразрешена употреба на карта; употреба на карта с цел измама; значително нараснал риск Държателя да не е в състояние да изпълни задълженията към Издателят. След отпадане на причините за блокирането и по искане от Държателя Издателят деблокира Картата или я замества с нова.

4. Да прекрати едностранно договорните си отношения с Държателя при невъзможност Държателят да бъде идентифициран в съответствие с разпоредбите срещу прането на пари, вкл. поради липса на съдействие от негова страна и/или ако Държателят не изпълнява задълженията си по тези Общи условия и Рамковия договор.

IХ. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСПОРВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ.
Чл. 12. (1) Държателят има право да оспори дадена Платежна операция пред Издателя в рамките на 30 (тридесет) дни от извършване на транзакцията, ако счита, че транзакцията не е коректно отразена в системата на Издателя или по реда на ал.5 на този член - в случай, че Държателят твърди, че изобщо не е осъществявал такава транзакция. Оспорването става чрез искане по образец до Издателя в писмена форма, който съдържа подробно описание на обстоятелствата във връзка с оспорваната транзакция.

(2) Оспорване може да се прави поради грешка или нередовност в данните, посочени в месечното извлечение или в случаите, когато Държателят твърди, че не е разрешавал изпълнението на платежната операция или че е налице неточно изпълнена платежната операция. В тези случаи се прилага чл. 56 от ЗПУПС.

(3) Издателят разглежда възражението, спазвайки нормативните изисквания и правилата на международната картова организация /МКО/ MasterCard Europe и информирайки Държателя за развитието на процедурата на всеки етап, съгласно сроковете на МКО, както и за крайния резултат. Държателят може да се информира от Издателя на всеки етап от разглеждането на оспорването на транзакцията.

(4) В случай, че Издателят не установи автентичността на платежната операция, нейното точно регистриране, осчетоводяването, както и че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък, стойността на оспорената платежна операция се възстановява незабавно на Държателя, като с нея се увеличава размерът на разполагаемите средства по съответната Карта.

(5) В случай, че Издателят изпълни неразрешена платежна операция или изпълни платежна операция в отклонение от даденото съгласно настоящите Общи условия съгласие, Държателят има правото да уведоми по реда на ал.1 Издателя за съответното обстоятелство без неоснователно забавяне, след като е узнал за неразрешената или неточно изпълнената платежна операция и да поиска коригиране на съответната платежна операция. Уведомлението се извършва незабавно след узнаването, но не по-късно от 13 месеца от датата на вальора на транзакцията. Уведомяването без неоснователно забавяне ще означава уведомление в рамките на същия календарен ден, в който Държателят е узнал за извършената, но неразрешена от него транзакция. Във всички случаи за неоснователно забавяне ще се счита изтичането на повече от 1 (един) месец от момента, в който Държателят е получил, съответно е могъл да получи информация за съответната платежна операция Смята се, че Държателят е узнал за неразрешената или неточно изпълнена платежна операция съгласно чл.8, ал. 3 от този Договор. (6) В случите по ал.5 Издателят носи отговорност, съгласно чл. 68, 69 и 70, ал. 1 от ЗПУПС. Държателят губи описаните в настоящата алинея права, ако не е уведомил Издателя за неразрешената или неточно изпълнена платежна операция при условията на ал.5.

X. ЗАЩИТНИ МЕРКИ И ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 13. (1) С подписването на настоящия Договор Държателят дава съгласието си за видеозаснемане при извършване на транзакции с Картата в обекти и операциите по теглене в брой и се съгласява телефонните разговори със служители на Издателя и обменът на информация между него и Издателя да бъдат записвани и съхранявани.
(2) С подписването на Договора Държателят дава съгласието си и упълномощава Издателя да предоставя информация, включително личните данни на Държателя на органите на МВР при съмнение за злоупотреба от страна на Държателя с негови данни или данни за Карта и/или ПИН, при съмнение, че трети лица са злоупотребили с данни на Държателя или с данни за Карта и/или ПИН, както и във всички други случаи на неправомерно използване на Карта или неин дубликат.
(3) Държателят дава изрично, безусловно и неотменимо съгласие Издателят да предоставя всички данни на Държателя, включително тези, представляващи лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, на системния картов оператор, на търговците, с които Издателят има сключени договори за приемане на плащания с карти, на MASTERCARD или подобна организация, с която Издателят има сключен договор, както и на други лица, действащи като обработващи личните данни или упълномощени от Издателя, като данните се съобщават във връзка с авторизацията на плащанията с Карти и отразяването им в месечните извлечения.
(4) Държателят се съгласява с описаната по-горе обработка (разкриване, ползване и предоставяне) на неговите данни и потвърждава, че е запознат с факта, че Издателят, има законно право и интерес от достъпа до данни на Държателя, за да защитят своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.

XI. ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА КАРТА (БЛОКИРАНЕ)
Чл.14. (1) В случай на нарушение от страна на Държателя на която и да било от разпоредбите на този Договор, както и при изгубване или кражба на Карта, унищожаването ѝ, забравен ПИН, Издателят блокира използването на Картата до отстраняване на причината за нейното блокиране. В тези случаи, блокирането на Картата е за сметка на Държателя и той дължи на Издателя всички свързани с блокиране, деблокиране и преиздаване на Картата или на ПИН кода такси съгласно Тарифата.

((2) Издателят блокира Карта при: (1) неизпълнение на Договора от Държателя; (2) съмнение за злоупотреби с Картата от страна на трети лица по получена от други трети лица информация за възможна злоупотреба с Картата; (3) три последователни неуспешни опита да се въведе валиден ПИН.

(3) Държателят декларира, че е уведомен за задълженията на Издателя във връзка със законодателството и мерките против изпирането на пари и борба с тероризма и в изпълнение на тези мерки, включително да предоставят документи за идентификация на своите ползватели. Държателят се задължава да предоставя всички изискани му документи, необходими за извършване на определена платежна операция съгласно действащото законодателство за мерки против изпирането на пари, включително декларации за произход на средства. Издателят има право да откаже изпълнението на платежна операция, за която не са представени необходимите документи по тази точка, както и да блокира Карта, с която е извършена транзакция в нарушение на тези изисквания.
(4) Картата се деблокира по искане на Държателя до Издателя, ако Издателят сметне това за уместно с оглед причината за блокирането ѝ. Издателят може да деблокира Картата и без искане на Държателя. Ако блокирането на Картата е станало по вина на Държателя, той дължи такса съгласно Тарифата.

XII. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗДАТЕЛЯ И ДЪРЖАТЕЛЯ
Чл. 15. (1) Издателят носи отговорност пред Държателя за точното изпълнение на наредените Платежни операции. По искане на Държателя Издателят предприема действия в рамките на дължимата грижа за проследяване на конкретна платежна операция и уведомява Държателя за резултата.

(2) Издателят носи отговорност пред Държателя за възстановяване на всички платени от него такси и комисионни вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на платежни операции с електронните пари и Карта, за които Издателят носи отговорност.

(3) Издателят не носи отговорност в случай на отказ от страна на трети лица да приемат плащане с Карта или ако инициирано от Държателя плащане не може да бъде извършено с Картата по технически, комуникационни или други причини, извън контрола на Издателя (извънредни обстоятелства).

(4) Издателят не е страна в отношенията между Държателя и търговеца, предоставящ стоки или услуги, закупени чрез Картата и не отговаря за изпълнението на задълженията на този търговец. Издателят не отговаря за качеството и количеството на закупените стоки или услуги посредством Картата, както и за евентуални спорове, възникнали между Държателя и търговеца.

(5) Издателят не носи отговорност при пълно, частично, лошо или забавено изпълнение от страна на друго лице търговец по сделки с Държателя.

(6)Издателят не носи отговорност в случай на ползване от Държателя на услуга, предоставяна от лице, различно от Издателя, за техническата или друга невъзможност за ползване от Държателя на същата услуга.

(7) С подписване на Рамковия договор Държателят декларира, че е запознат с рисковете при ползване на Картата за плащане в интернет сайтове, в т.ч., но не само, рисковете свързани с изтегляне на софтуер чрез интернет, ползване на неавтентични/незащитени интернет сайтове, предоставяне на данни от Картата при плащане. Държателят се задължава да осигурява защита на личните си устройства за достъп до интернет, пароли, лични и други поверителни данни при ползване на Картата за плащане в интернет сайтове. Издателят не следи при извършването на плащане в интернет сайтове от Държателя за анормални модели на поведение на Държателя или на достъпа до компютърните му устройства (например промяна на IP по време на сесията за плащане в 12 интернет, проверка на гео локацията, наличието на необичайни данни за платежната операция или съответния електронен търговец, при когото се извършва плащането). Издателят не носи отговорност в случай на твърдени от Държателя неразрешени от Държателя платежни операции от типа „без физическо представяне на карта“ (извършване на плащане в интернет сайтове), ако Държателят е ползвал неавтентични/незащитени интернет сайтове, предоставил е данни от картата при плащане или не е изпълнил задълженията си по настоящите Общи условия.

(8) Издателят не носи отговорност при отказ да извърши операция с Картата поради липса на достатъчно средства по нея.

(9) Издателят не отговаря при отказ на трети лица да приемат плащания с Картата.

(10) Издателят не носи отговорност, ако направено уведомление от трето лице за унищожаване, изгубване, открадване, подправяне или съмнение за използване по друг неправомерен начин на Картата е невярно, а Издателят е предприел необходимите мерки в защита на Държателя, като е отказал одобряването на транзакции с тази карта.

(11) Издателят не носи отговорност в случаи на невъзможност на Държателя да осъществи платежна операция посредством Картата, дължащи се на технически причини и/или повреди, които са извън контрола на Издателя.

Чл. 16. (1) Държателят носи отговорност спрямо Издателя и трети лица за вреди, причинени от неправомерно ползване на Карта и за вреди, причинени от неизпълнение на задълженията, посочени в тези Общи ,условия и Рамковия договор, съгласно приложимите нормативни разпоредби.
(2) Държателят носи пълна отговорност за опазването на Картата и персонализираните й защитни характеристики и понася всички загуби, свързани с неразрешени платежни операции, произтичащи от използването на изгубена, открадната или неправомерно използвана Карта, съгласно действащото законодателство.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 17. (1) Езикът, на който е сключен Рамковия договор и на който ще се води кореспонденция във връзка с Рамковия договор е български език.
(2) Уведомленията във връзка с използването на Картата, извършваните с нея платежни операции, и усвояване, ползване и връщане на средствата, свързани с издадените електронни пари се правят от Държателя до Издателя по:
· телефон 0700 20 444 (от 09:00 до 19:00 всеки работен ден), на цената на един градски разговор.
· писмено в офис на Издателя;
· електронна поща с адрес: cards@helpcredit.eu;
· факс + 359 2 4652037.
(3) Държателят е длъжен в 7-дневен срок да информира Издателя за настъпили промени в първоначалните данни, предоставени от него при подписването на Рамковия договор. В противен случай всички уведомления, покани и други съобщения, изпратени на последния известен на Издателя адрес за кореспонденция на Държателя, се считат за връчени на адреса, посочен в Рамковия договор.
(4) Държателят има право по всяко време при поискване да получи в офиса на Издателя или на посочен от Държателя адрес актуалния текст на Рамковия договор и Тарифата, както и да ги изтегли в непроменен вид от интернет страницата на Издателя.


ТАРИФА ПО ИЗДАВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КАРТА ХЕЛП КРЕДИТ MASTERCARD * Всички суми са в български лева

ЛИМИТИ ПО КАРТА ЛИМИТ ЗА ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ ЛИМИТ ЗА 24 ЧАСА СЕДМИЧЕН ЛИМИТ
ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ ОТ АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ В БЪЛГАРИЯ 2 000 5 000 10 000
ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ ОТ АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ В ЧУЖБИНА 2 000 5 000 10 000
ПЛАЩАНЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ НА ПОС ТЕРМИНАЛ ИЛИ ОНЛАЙН 5 000 10 000 25 000

ТАКСИ И КОМИСИОННИ ЗА ОПЕРАЦИИ С КАРТА
1 ТАКСА ИЗДАВАНЕ / АКТИВИРАНЕ
ТРАНЗАКЦИОННИ ТАКСИ
2.1 ПЛАЩАНЕ НА ПОС В БЪЛГАРИЯ БЕЗ ТАКСА
2.2 ПЛАЩАНЕ НА ПОС В ЧУЖБИНА БЕЗ ТАКСА
2.3 ПЛАЩАНЕ НА АТМ В БЪЛГАРИЯ 1.50 лв
2.4 ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ НА АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ В БЪЛГАРИЯ БЕЗ ТАКСА
2.5 ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ НА АТМ/ПОС В ЧУЖБИНА 2.50%, мин.10 лв
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
3 ЗАРЕЖДАНЕ НА КАРТА 2 лв.
4 МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА НЕАКТИВНА КАРТА СЛЕД 6-ТИЯ МЕСЕЦ 4 лв
5 БЛОКИРАНЕ / ОТБЛОКИРАНЕ НА КАРТА 10 лв.
6 ПРЕИЗДАВАНЕ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ 20 лв
7 ПРОМЯНА НА ПИН НА АТМ 0.5 лв
8 SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ 0.30 лв. за SMS
9 НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕ 60 лв.