0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КАРТА MASTERCARD
В настоящите Общи условия са посочени условията, при които Пейнетикс АД предоставя за ползване издадената на Държателя предплатена Mastrecard карта
I. ДЕФИНИЦИИ:
1. „Издател“: ПЕЙНЕТИКС АД, ЕИК 131574695, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, офис сграда Хил Тауър, ет. Партер, в качеството му на лицензирано дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен на
http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm
Българската народна банка осъществява надзор над дейността на „Пейнетикс”АД.

2. „Държател“: Дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Пейнетикс, заявило е желание за издаване на предплатена карта от Издателя и е сключило с Пейнетикс Рамков договор за издаване и ползване на предплатена карта;

3. „Електронни пари”: представлява номиналната стойност на предоставена от Държателя парична сума, която се съхранява в електронна форма в информационната система на Издателя и която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.. Електронните пари се издават чрез вписване по партидата на Държателя на размера им, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, воден в информационната система на Издателя. Издадените електронни пари могат да се ползват за извършване на платежни операции чрез издадена от Пейнетикс предплатена карта, до срока на нейната валидност, или и да се допълват или презареждат от Държателя по реда на този Договор.

4. „Предплатена карта”/наричана още “Карта”/ е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС за извършване на платежни операции с издадени на Държателя електронни пари. Картата има следните реквизити: уникален номер (PAN); магнитната лента; чип; поле за подписна гърба на картата и CVC2/CVV2 код за плащания при търговци в Интернет; година и месец на валидност. Предплатените карти се издават с логото на MasterCard International.

5. „ПИН”: е персонален идентификационен номер - комбинация от четири цифри, издаден на Държател за всяка отделна Карта. ПИН е строго личен код за достъп до издадените електронни пари, който се въвежда посредством клавиатурата на терминални устройства ATM или ПОС. Въвеждането на ПИН от клавиатурата на ATM или ПОС устройство служи за доказване самоличността на Държателя. Препоръчително е от съображения за сигурност Държателят да промени първоначално получения ПИН на Картата с нова цифрова комбинация, известна само на Държателя и регулярно, на разумни периоди от време, да прави подобна промяна на ПИН. Промяната на ПИН се извършва на терминално устройство ATM.

6. „CVV2 код” означава трицифрен код или парола за "Secure Internet Payments", издадени за всяка отделна карта. CVC2 е строго персонален код за достъп до наличните средства по картата, който се въвежда чрез виртуален ПОС. Всяко вписване на CVC2 чрез виртуален ПОС служи като доказателство за самоличността на ползвателя на Картата.

7. „Платежна операция”: е плащане от Държателя с издадените му от Издателя електронни пари чрез Картата, в търговски обект или в Интернет.

8. „Тарифа“: Тарифа, приета от Пейнетикс за таксите, които последното събира при издаване на Предплатена карта, както и издаване и обслужване на операции с електронни пари. В Тарифата могат да бъдат дефинирани операционните лимити за транзакции по Картата.

9. „Блокиране на Карта": е временно преустановяване на обслужването на Картата едностранно от страна на Пейнетикс , водещо до обективна невъзможност за ползване на Картата. Пейнетикс води регистър на всички блокирани Карти.

10. „Деактивиране на Картата": е окончателното преустановяване обслужването на Картата от страна на Пейнетикс .

11. „БОРИКА" е платежна система за обслужване на плащания по операции с платежни карти на територията на Република България.

12. „GPS" " е платежен оператор за обслужване на плащания по операции с платежни карти, издадени от Издателя на Държателя. 13. „ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ATM (Automated Teller Machine)" е банкомат - устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между сметки, извършване на справочни и други платежни и неплатежни операции.

14. „ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ПОС (Point of Sale, Point of Service)" (Point of Sale, Point of Service) е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги или получаване на пари в брой чрез използване на Картата.

15. „Виртуално терминално устройство ПОС” (Virtual POS Terminal) (Virtual POS Terminal) е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършват преводи по платежни сметки, плащане на стоки и услуги, справочни и други платежни и неплатежни операции чрез интернет, терминални устройства АТМ или цифрови телефони при използване на платежна или предплатена карта в режим онлайн.

II. ПРЕДМЕТ:
Чл. 1. (1) Настоящият Договор се сключва между Пейнетикс , в качеството му на издател на електронни пари и Държателя на електронни пари. Настоящият Договор урежда взаимоотношенията между Пейнетикс и Държателя във връзка с:
1. издаването, предоставянето и ползването на Предплатена карта;
2. издаването на електронни пари и тяхното обратно изкупуване;
3. извършването на платежни и други операции от Държателя;
(2) Неразделна част към този Договор е Тарифата

III. ИЗДАВАНЕ НА КАРТА
Чл. 2. (1) По искане на Държателя, Пейнетикс издава на Държателя Предплатена карта, чрез която Държателят може да използва заредени от последния електронни пари за извършване на Платежни операции, както е посочено в този Договор и Тарифата. Предплатената карта, както и електронните пари се издават от Пейнетикс , при условията на този Договор.
(2) Картата е собственост на Пейнетикс. Картата не е обвързана с платежна сметка.
(3) Картата се предава лично единствено на Държателя от Пейнетикс или негов представител. При получаването на Картата Държателят е длъжен да представи своята лична карта с цел удостоверяване на самоличността му. Държателят е длъжен да се подпише на мястото за подпис на обратната страна на Картата незабавно след нейното получаване.
(4) Картата се издава със срок на валидност от 3 години. В случай, че след изтичане на срока, за който е издадена Картата Държателят желае да поднови нейната валидност, последния следва да заяви това обстоятелство чрез попълване и представяне на искане за преиздаване на Картата.

IV. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ:
Чл. 3. (1) За извършване на Платежни операции чрез Карта, Държателят следва да предостави средства за зареждане на електронни пари по Картата, за което се дължи такса съгласно Тарифата. Средствата могат да бъдат предоставени по банков път чрез превод по банкова сметка на Пейнетикс. В случай, че преводът е извършен във валута, различна от валутата на Картата, полученият превод се превалутира по курса на БНБ за деня на получаването му. Предоставените средства се депозират в защитна сметка по чл. 23, ал. 2 от ЗПУПС и се държат отделно от средствата на Пейнетикс.
(2) При получаването на средства съгласно ал. 1, Пейнетикс издава електронни пари по номинал и с тази сума се увеличават държаните от Държателя електронни пари по Картата, с които може да извършва Платежни операции.
(3) Средствата се считат за предоставени от Държателя и получени от Пейнетикс при заверяване на сметката на Пейнетикс с внесената сума.
(4) Предоставените средства не представляват влог или други възстановими средства по смисъла на Закона за кредитните институции. Пейнетикс не начислява и не изплаща на Държателя лихва върху предоставените средства.

V. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ
Чл. 4. (1) Издателят изкупува по номинална стойност държаните електронни пари по искане на Държателя за това, отправено в писмена форма до Издателя. Държателят може да отправи искане за обратно изкупуване по всяко време от действието на този Договор.
(2) Издателят изкупува обратно посочената в искането на Държателя сума, до размера на държаните от Държателя електронни пари. За обратното изкупуване се начислява такса съгласно Тарифата, ако е налице поне едно от следните обстоятелства:
- когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на срока на този Договор;
- когато Държателят прекрати Договора преди изтичане на срока;
- когато обратното изкупуване е поискано повече от една година след датата на изтичане на срока на този Договор.
Чл. 5. Сумата на обратно изкупените електронни пари се заплаща по банкова сметка, чийто титуляр е Държателя, като всички банкови и други такси в тази връзка се поемат от Държателя. Издателят заплаща сумата на обратно изкупените електронни пари в срок до 45 дни от подаване на искането за обратно изкупуване.


VI. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ С КАРТА
Чл. 6. (1) Държателят може да извършва Платежни операции с Картата само до размера на разполагаемите по картата електронни пари при отчитане на дължимите такси и установените от Пейнетикс лимити, съгласно Тарифата. Сумата, която може да бъде изразходвана с Картата може да бъде ограничена от Издателя, и/или според правилата на съответната Картова организация, или от политиките за приемане на плащания на съответния търговец.
(2) Картата може да се използва за транзакции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на ATM – устройства, означени с логото на MasterCard; за транзакции за плащане чрез използването на ПОС – устройства, означени с логото на MasterCard; транзакции за плащане чрез електронни платформи – online (плащания в интернет). Платежните операции с Картата се осъществяват след автоматична проверка на издадените електронни пари по Картата и операционните лимити за транзакции дефинирани в Тарифата. За извършване на всяка една операция, Държателят е длъжен да подпише лично и със своя подпис (идентичен с този на гърба на Картата) документ (разписка от ПОС терминал или слип от импринтер), който съдържа данни за транзакцията и/или да въведе ПИН или CVC2/CVV2 и еднократен код, ако такъв е поискан. Чрез предоставянето на пластината на Картата и/или въвеждане на ПИН или CVC2/CVV2 и еднократен код, ако такъв е поискан, за реализиране на конкретна платежна операция, Държателят извършва следните действия за сметка на издадените му електронни пари: - неотменимо нареждане до Издателя и съгласие да извърши платежната операция, и - безусловно съгласие и нареждане на Издателя да усвои средства от заредените електронни пари по Картата, сумата на транзакцията, ведно с всички дължими такси и комисионни съгласно Тарифата, неразделна част от настоящия договор.
(3) Даването на нареждане за извършването на Платежни операции посредством Картата може да се осъществи по следните начини:
- при операции, извършвани на терминално устройство АТМ чрез поставяне на Картата в терминалното устройство АТМ и въвеждане на ПИН от клавиатурата на АТМ;
- при транзакции, извършвани на терминално устройство ПОС, при физическо представяне на Картата чрез безконтактно прочитане на картата /ако терминалът има такава функционалност/ поставяне или прокарване на Картата в/през терминалното устройство ПОС, а в случаите, в които терминалното устройство ПОС изиска въвеждането на ПИН и въвеждане на ПИН от клавиатурата на ПОС.
- при неприсъствени операции, извършвани през интернет: чрез вписване/попълване на номера на Картата, името на Държателя, срока на валидност на Картата и CVC2/CVV2 кода на Картата и еднократен код, ако такъв е поискан в съответните полета на интернет- сайта на търговеца и съгласно член 7.
(4) Държателят се съгласява, че за целите на изпълнение на платежни операции посредством Картата, всяко действие, описано по-горе, извършено посредством Картата, представлява валидно платежно нареждане на Държателя за извършване на Платежна операция, като Пейнетикс се задължава да изпълни така даденото платежно нареждане след постъпването му при него и при наличие на предпоставките от настоящия договор;
(5) Моментът на получаване на Платежното нареждане, подадено от Държателя, е моментът, в който цялата информация за извършеното Платежно нареждане постъпят в счетоводно - информационната система на Пейнетикс . От момента на получаване на платежното нареждане, същото става неотменимо.
(6) Максималният срок за изпълнение на платежните услуги, които се извършват с Картата, се определя от правилата на картовите организации и картовите оператори, при спазване на сроковете, установени в член 87 и член 88 от ЗПУПС.
(7) Държателят може да извършва следните неплатежни операции чрез Картата:
- Справки относно актуален размер на държаните електронни пари, текуща информация за извършени платежни операции и получени средства;
- Смяна на ПИН.
(8) Приемането на плащания и изпълнението на Платежни операции чрез Карта могат да се извършват и от доставчик на платежни услуги, различен от Пейнетикс, наричан акцептираща институция.
Чл. 7. (1) С цел да осигури допълнителна сигурност за Държателя при извършване на плащания в интернет, Пейнетикс регистрира всички издадени от дружеството Карти за услугата Сигурни плащания в интернет (3-D Secure) Програмите на международните картови организации за осигуряване на услугата са Mastercard Secure Code и Verified by Visa.
(2) При всяко плащане в интернет страници на търговци, участващи в програмите Mastercard Secure Code и Verified by Visa, Държателят получава на мобилния номер, посочен пред Пейнетикс, текстово съобщение (SMS), съдържащо еднократен код за потвърждаване на плащането. Въвеждането на кода за потвърждаване на плащането е допълнителна идентификация, освен въвеждането на CVV2/CVC2 кода от Картата.
(3) Пейнетикс не носи отговорност и понесените загуби са за сметка на Държателя в случай на неправомерно използване на Картата в интернет след узнаване на кода за потвърждаване от трети лица.
(4) Пейнетикс не носи отговорност за неполучен от Държателя SMS с код за потвърждение, при невъзможност за доставяне на известията от съответните доставчици на мобилни комуникации.
(5) Пейнетикс не носи отговорност за погрешно подаден от Държателя номер на мобилен телефон
(6) Пейнетикс не е страна в правоотношенията между Държателя и оператора на системата за интернет плащания. Пейнетикс не е страна в спорове за условията на плащането, доставка, цена, гаранция, застраховки и др., които Държателят урежда директно с търговеца.


VII. СЪХРАНЯВАНЕ НА НА КАРТАТА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА СИГУРНОСТ НА КАРТАТА.
Чл. 8. (1) При получаване на Картата Издателят предоставя на Държателя и неговия ПИН чрез изпращане на SMS, след активиране на картата от страна на Държателя. CVC2/CVV2 е отбелязан на обратната страна на всяка Карта.
(2) Държателят декларира, че е запознат със същността на Картата като средство за извършване на плащания и други услуги, както и с използването на ПИН, като се задължава да използва Картата в съответствие с условията за нейното издаване и ползване, и да съхранява Картата и да пази ПИН при пълна конфиденциалност. Държателят има право да използва Картата само лично и няма право да предоставя ползването й на никой друг. Ако разреши достъп до Картата и/или до нейните защитни персонализирани характеристики на друго(и) лице(а), Държателят ще носи пълна отговорност за всички транзакции, инициирани от това лице(а). Въвеждането на ПИН или . CVC2/CVV2 има правното действие на саморъчно поставен правно валиден подпис на Държателя и с въвеждането им последният изразява съгласието си и неотменимо нарежда на Издателя да осъществи съответната платежна операция.
(3) Държателят е длъжен да предприеме всички разумни действия за опазване на Картата, ПИН и CVC2/CVV2 и полученият еднократен код за плащане срещу унищожаване, изгубване, кражба, подправяне, копиране (скимиране), използване от трето лице или използване по друг неправомерен начин и други рискове (неправомерно използване), с усилията, които полага за опазване на собственото си имущество. Той е длъжен да не записва каквато и да е информация за неговите персонализирани средства за сигурност върху Картата и да не съхранява такава информация заедно с Картата, включително да запомни своя ПИН, да унищожи носителя, от който го е узнал и да не съхранява записан по какъвто и да е начин своя ПИН на същото място, на което съхранява Картата. Държателят е длъжен да съхранява Картата на място, недостъпно за трети лица, да я пази от въздействието на магнитни и други вредоносни носители, както и да извършва всякакви други действия, чрез които да я пази от горепосочените рискове и да не извършва никакви действия, които позволяват настъпването на горепосочените рискове.
(4) В случай на унищожаване, изгубване, кражба, подправяне, копиране (скимиране), използване от трето лице, извършване на операция с Картата, която не е одобрена от Държателя или използване по друг неправомерен начин и други рискове (неправомерно използване), Държателят се задължава по всеки възможен начин, съгласно описаното по-долу да уведоми незабавно Издателя. Издателят осигурява блокирането на Картата в рамките на един час от уведомлението.
(5) Държателят понася загубите, свързани с всички неразрешени платежни операции, произтичащи от използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент - Картата, когато не е успял да запази персонализираните средства за сигурност на инструмента, до максимален размер от 100 (сто) лв.
(6) Държателят понася всички загуби, свързани с неразрешени платежни операции, ако ги е причинил чрез измама или с неизпълнението на едно или повече от задълженията си по ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на този член умишлено или поради груба небрежност. В тези случаи Държателят понася вредите независимо от размера им. Освен ако друго не е установено в процедурата по установяване на автентичността и точното изпълнение на платежна операция, съгласно член 78 от ЗПУПС, страните по договора се съгласяват, че всяко неизпълнение на което и да е от задълженията по ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на Държателя в отношенията между страните ще се счита за неизпълнение, извършено от Държателя с груба небрежност, освен ако .
(7) След уведомяване по реда на ал. 4 по-горе, Държателят не понася никакви имуществени вреди, произтичащи от използване на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, с изключение на случаите, когато Държателят е действал чрез измама.


VIII. ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ
Чл. 9. (1) Държателят може да се информира за извършените с неговата Карта операции на електронен адрес: cards@paynetics.digital или като се обади на тел. 0 700 12 207 (09:00 – 18:00 всеки работен ден).
(2) Данните от всяка сделка при използване на Карта се записват в информационната система на Издателя и се отразяват в квитанциите, които се издават от ATM или ПОС. Тези квитанции се считат валидно доказателство за сделката, отразена в тях.
(3) За извършените с Картата транзакции Издателят предоставя на Държателя възможност да проверява извършените транзакции чрез он-лайн платформата си, като Държателят се счита за надлежно уведомен за извършените платежни операции от момента, в който те са отчетени на платформата на Издателя . В платформата държателят може да проверява транзакциите, които съдържат следната задължителна информация: всички Операции, за които е използвана Картата, включително всички плащания, извършени посредством Картата; датите и валутата, в които Операциите са извършени; Размер на начислените такси по тези Операции


XI. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСПОРВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ
Чл. 10. (1) В случай, че Издателят изпълни неразрешена платежна операция или изпълни платежна операция в отклонение от даденото съгласно настоящия Договор съгласие, Държателят има правото да уведоми Издателя за съответното обстоятелство без неоснователно забавяне, след като е узнал за неразрешената или неточно изпълнената платежна операция и да поиска коригиране на съответната платежна операция, но не по-късно от 13 месеца от датата на вальора на транзакцията. В тези случаи Издателят носи отговорност по чл. 91, 92 и 93, ал. 1 от ЗПУПС. Държателят губи описаните в настоящата алинея права, ако не е уведомил незабавно Издателя за неразрешената или неточно изпълнена платежна операция при условията на настоящата алинея.
Смята се, че Държателят е узнал за неразрешената или неточно изпълнена платежна операция съгласно чл.9, ал. 3 от този Договор.
(2) Държателят има право да оспори дадена Платежна операция пред Издателя незабавно след узнаване на транзакцията, ако счита, че транзакцията не е коректно отразена в системата на Издателя или в случай, че Държателят твърди, че изобщо не е осъществявал такава транзакция. Оспорването става чрез искане по образец до Издателя в писмена форма, който съдържа подробно описание на обстоятелствата във връзка с оспорваната транзакция.
(3) Издателят разглежда възражението, спазвайки нормативните изисквания и правилата на международната картова организация /МКО/ MasterCard Europe и информирайки Държателя за развитието на процедурата на всеки етап, съгласно сроковете на МКО, както и за крайния резултат. Държателят може да се информира от Издателя на всеки етап от разглеждането на оспорването на транзакцията.
(4) В случай на установена от Издателя неразрешена платежна операция и ако не са налице условията по чл.8, ал.6, Издателят възстановява незабавно стойността на неразрешената платежна операция и във всеки случай не по-късно от края на следващия работен ден, след като е забелязал или е бил уведомен за операцията, освен когато Издателят има основателни съмнения за измама и уведоми съответните компетентни органи за това.


X. ЗАЩИТНИ МЕРКИ И ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 11. (1) С подписването на настоящия Договор Държателят дава съгласието си за видеозаснемане при извършване на транзакции с Картата в обекти и операциите по теглене в брой и се съгласява телефонните разговори със служители на Издателя и обменът на информация между него и Издателя да бъдат записвани и съхранявани.
(2) С подписването на Договора Държателят дава съгласието си и упълномощава Издателя да предоставя информация, включително личните данни на Държателя на органите на МВР при съмнение за злоупотреба от страна на Държателя с негови данни или данни за Карта и/или ПИН, при съмнение, че трети лица са злоупотребили с данни на Държателя или с данни за Карта и/или ПИН, както и във всички други случаи на неправомерно използване на Карта или неин дубликат.
(3) Държателят дава изрично, безусловно и неотменимо съгласие Издателят да предоставя всички данни на Държателя, включително тези, представляващи лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), на системния картов оператор, на търговците, с които Издателят има сключени договори за приемане на плащания с карти, на MASTERCARD или подобна организация, с която Издателят има сключен договор, както и на други лица, действащи като обработващи личните данни или упълномощени от Издателя, като данните се съобщават във връзка с авторизацията на плащанията с Карти и отразяването им в месечните извлечения.
(4) Държателят се съгласява с описаната по-горе обработка (разкриване, ползване и предоставяне) на неговите данни и потвърждава, че е запознат с факта, че Издателят, има законно право и интерес от достъпа до данни на Държателя, за да защитят своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.


XI. ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА КАРТА (БЛОКИРАНЕ)
Чл.12. (1) В случай на нарушение от страна на Държателя на която и да било от разпоредбите на този Договор, както и при изгубване или кражба на Карта, унищожаването ѝ, забравен ПИН, Издателят блокира използването на Картата до отстраняване на причината за нейното блокиране. В тези случаи, блокирането на Картата е за сметка на Държателя и той дължи на Издателя всички свързани с блокиране, деблокиране и преиздаване на Картата или на ПИН кода такси съгласно Тарифата.
(2) Издателят блокира Карта и при:
1. получаване на уведомление от Държателя по член 8, ал.4 от този Договор;
2. съмнение за злоупотреба или неразрешена употреба на Картата, или употреба на Картата с цел измама
3. три последователни неуспешни опита да се въведе валиден ПИН.
4.по обективни причини, свързани със сигурността на Картата или изискванията на приложимото законодателство.
(3) Държателят декларира, че е уведомен за задълженията на Издателя във връзка със законодателството и мерките против изпирането на пари и борба с тероризма и в изпълнение на тези мерки, включително да предоставят документи за идентификация на своите ползватели. Държателят се задължава да предоставя всички изискани му документи, необходими за извършване на определена платежна операция съгласно действащото законодателство за мерки против изпирането на пари, включително декларации за произход на средства. Издателят има право да откаже изпълнението на платежна операция, за която не са представени необходимите документи по тази точка, както и да блокира Карта, с която е извършена транзакция в нарушение на тези изисквания.
(4) В случаите по ал.1 и 2 при възможност преди блокирането или най-късно непосредствено след това Пейнетикс уведомява Държателя за блокирането на Картата и за причините, наложили блокирането, освен ако даването на такава информация не е позволено поради съображения за сигурност или с оглед на спазването на нормативни изисквания, препятстващи информирането на платеца.
(5) Пейнетикс деблокира Картата или я замества с нова, след като причините за блокирането отпаднат.
(6) Картата се деблокира по искане на Държателя до Издателя, ако Издателят сметне това за уместно с оглед причината за блокирането ѝ. Издателят може да деблокира Картата и без искане на Държателя. Ако блокирането на Картата е станало по вина на Държателя, той дължи такса съгласно Тарифата.


XII. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗДАТЕЛЯ И ДЪРЖАТЕЛЯ
Чл.13. (1) Издателят носи отговорност пред Държателя за точното изпълнение на наредените Платежни операции. Ако Пейнетикс извърши платежна операция в съответствие с информацията и нареждането, които Държателят е предоставил, Пейнетикс няма да носи отговорност пред Държателя за неизпълнение или неточно изпълнение, ако се окаже, че предоставената от Държателя информация е невярна, неточна или непълна..По искане на Държателя Издателят предприема действия в рамките на дължимата грижа за проследяване на конкретна платежна операция и уведомява Държателя за резултата.
(2) Издателят носи отговорност пред Държателя за възстановяване на всички платени от него такси и комисионни вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на платежни операции с електронните пари и Картата, за които Издателят носи отговорност съгласно този Договор и ЗПУПС.
(3) Издателят не носи отговорност в случай на отказ от страна на трети лица да приемат плащане с Карта или ако инициирано от Държателя плащане не може да бъде извършено с Картата по технически, комуникационни или други причини, извън контрола на Издателя (извънредни обстоятелства).
(4) Издателят не е страна в отношенията между Държателя и търговеца и не отговаря за качествата на закупените стоки или услуги, както и за евентуални спорове, възникнали между Държателя и търговеца.
(5) Издателят не носи отговорност при пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение от страна на друго лице търговец по сделки с Държателя.
(6) Издателят не носи отговорност в случаите по член 8, ал.6 на този Договор и/или в други случаи, ако Държателят е действал с цел измама.
Чл. 14. (1) Държателят носи отговорност спрямо Издателя и трети лица за вреди, причинени от неправомерно ползване на Карта и за вреди, причинени от неизпълнение на задълженията, посочени в този Договор, съгласно приложимите нормативни разпоредби и/или ако Държателят е действал с цел измама.
. (2) Държателят носи пълна отговорност за опазването на Картата и персонализираните й защитни характеристики и понася всички загуби, свързани с неразрешени платежни операции, произтичащи от използването на изгубена, открадната или неправомерно използвана Карта, съгласно действащото законодателство и този Договор.


XIII. СРОК НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР. ИЗМЕНЕНИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15. (1) Срокът на сключения Рамков договор е 36 месеца.
(2) Действието на Рамковия договор се продължава за нов 36-месечен срок, в случай че никоя от страните най-малко 1 месец преди изтичането на текущия срок на Рамковия договор не заяви писмено, че желае действието на Рамковия договор да бъде прекратено. Разпоредбата на предходното изречение се прилага неограничен брой пъти.
Чл. 16. (1) Издателят има право да извършва едностранно промени в Договора или Тарифата, като предостави промените на Държателя на дълготраен носител чрез публикуване в уебсайта на Издателя и изпращане на уведомление до посочен от Държателя адрес или мобилен номер, най-малко два месеца преди датата, на която промените ще влязат в сила. Държателят може да получи информацията за предстоящите промени на хартиен носител при поискване в офис на Издателя.
(2) Счита се, че Държателят е приел промените по ал. 1, освен ако преди датата на влизането им в сила е уведомил писмено Издателя, че не ги приема. Ако не приема промените, Договорът ще се счита прекратен, без да се дължи такса за прекратяване от Държателя.
Чл. 17. Този Договор може да бъде прекратен по някой от следните начини:
- с едномесечно писмено предизвестие от Държателя до Издателя. Ако Държателят поиска прекратяването след сключването на Рамковия договор и не са изтекли шест месеца от сключването на договора, за прекратяването се начислява и посочената в Тарифата такса;
- с двумесечно писмено предизвестие от Издателя до Държателя; или –
-с уведомление от Издателя до Държателя с незабавно действие, в случай на неизпълнение на някое от задълженията на Държателя по Рамковия договор или при извършване на противозаконна дейност от Държателя и/или свързани с Държателя лица.


XIV. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 18. (1) Предоставената от Държателя информация съдържа лични данни, необходими, за сключване на Рамков договор, за което обстоятелство Държателят е запознат. Със сключване на Рамков договор, Държателят потвърждава, че: (i) е предоставил информацията коректно и доброволно и с цел да удостовери определени факти и обстоятелства; (ii) предоставената информация е била внимателно прочетена от него и е отразена вярно, точно и пълно във всяко отношение и отразява действителните факти и обстоятелства, до които се отнася.
(2) Държателят е уведомен и дава изричното си съгласие неговите лични данни, да бъдат обработвани и съхранявани от Издателя в рамките на законовите срокове и съгласно посоченото в този Договор.
(3) С подписване на този Договор, Държателят изрично се съгласява Издателят да събира и да разкрива отнасящи се за него/нея лични данни на трети лица, с които Издателят е в договорни отношения, на свързани лица в групата на Издателя, както и на компетентни държавни и общински органи.
(4) Държателят има право на достъп до неговите/нейните лични данни, съхранявани от Издателя, както и право да иска тяхното изменение, актуализация или заличаване. Правата по предходното изречение се упражняват на адрес: гр. София, Район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76 А, ет. Партер, сграда Хил Тауър.


XV. ПРАВНА ЗАЩИТА
Чл. 19. Издателят разглежда постъпили възражения и повдигнати спорове от Държател във връзка с предоставянето на платежни услуги в срок от 15 работни дни от получаването им и уведомява Държателя по реда, посочен в този договор. Ако Издателят не се произнесе в този срок, както и когато решението не удовлетворява Държателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане към Помирителна комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите или към съда. Актуалният адрес на Комисията за защита на потребителите и Помирителната комисия към нея е: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4, тел. +359 2 9330565, факс: +359 2 9884818, интернет страница: www.kzp.bg и abanksb.bg; e-mail: adr.payment@kzp.bg.
XVI. КОМУНИКАЦИЯ:
Чл. 20. (1) Езикът, на който е сключен Рамковия договор и на който ще се води кореспонденция във връзка с Рамковия договор е български език.
(2) Уведомленията във връзка с използването на Картата и уведомленията по член 8, ал.4 на този Договор се правят от Държателя до Издателя по: · телефон 0 700 12 207 (от 09:00 до 18:00 всеки работен ден), на цената на един градски разговор. · писмено в офис на Издателя; · електронна поща с адрес: cards@paynetics.digital; · факс + 359 2 806 56 14.
(3) Държателят е длъжен в 7-дневен срок да информира Издателя за настъпили промени в първоначалните данни, предоставени от него при подписването на Рамковия договор. В противен случай всички уведомления, покани и други съобщения, изпратени на последния известен на Пейнетикс адрес за кореспонденция на Държателя, се считат за връчени.
(4) Държателят има право по всяко време при поискване да получи в офиса на Пейнетикс или на посочен от Държателя адрес актуалния текст на Рамковия договор и Тарифата, както и да ги изтегли в непроменен вид от интернет страницата на Издателя.
(5) Пейнетикс уведомява Държателя на посочената от него електронна поща в случай на съмнение за или при наличие на измама или заплаха за сигурността на Картата.
(6) За неуредените в този рамков договор въпроси се прилагат правилата на Visa/MasterCard, съответно разпоредбите на ЗПУПС, на Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти и всички останали приложими разпоредби от българското законодателство. Приложимо към този рамков договор е българското право и споровете, във връзка с отношенията по този договор, са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища.


Картови лимити * Всички лимити са във валутата на картата

ЛИМИТИ ПО КАРТА ЛИМИТ ЗА ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ ЛИМИТ ЗА 24 ЧАСА СЕДМИЧЕН ЛИМИТ
ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ ОТ АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ В БЪЛГАРИЯ 2 000 5 000 10 000
ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ ОТ АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ В ЧУЖБИНА 2 000 5 000 10 000
ПЛАЩАНЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ НА ПОС ТЕРМИНАЛ ИЛИ ОНЛАЙН 5 000 10 000 25 000
ОБЩ БРОЙ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРИОДА - 10 000 25 000

ТАКСИ И КОМИСИОННИ ЗА ОПЕРАЦИИ С КАРТА
ЛИХВА
1.1 ЗА ПЛАЩАНЕ %
1.2 ЗА ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ %
ТРАНЗАКЦИОННИ ТАКСИ
2.1 ПЛАЩАНЕ НА ПОС В БЪЛГАРИЯ 2% мин. 2 BGN
2.2 ПЛАЩАНЕ НА ПОС В ЧУЖБИНА 2% мин. 2 BGN
2.3 ПЛАЩАНЕ НА АТМ В БЪЛГАРИЯ 1.50 BGN
2.4 ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ НА АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ В БЪЛГАРИЯ Без Такса
2.5 ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ НА АТМ/ПОС В ЧУЖБИНА 2.50%, мин. 10 BGN
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
3 ЗАРЕЖДАНЕ НА КАРТА 2 BGN
4 МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА НЕАКТИВНА КАРТА СЛЕД 6-ТИЯ МЕСЕЦ 4 BGN
5 БЛОКИРАНЕ / ОТБЛОКИРАНЕ НА КАРТА 10 BGN
6 ПРЕИЗДАВАНЕ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ 20 BGN
7 ПРОМЯНА НА ПИН НА АТМ 0.5 BGN
8 SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ 0.3 BGN за SMS
9 НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕ 60 BGN
10 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО КАРТАТА 1% мин. 3 BGN
11 ЕДНОКРАТНА ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 3D SECURE 1 BGN
12 SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ 3D SECURE 0.30 BGN за SMS
* Настоящата тарифа е одобрена от Съвета на директорите на Хелп Кредит АД и е в сила от 01/12/2019 г.